Služby:

 • Kompletné založenie s.r.o. - 285 €
 • Zmena sídla, konateľa, obchodného mena, spoločníka - od 85 €
 • Vstup s.r.o., v.o.s. alebo k.s. do likvidácie za 130 €
 • Elektronická podateľňa - 70 €
 • Ohlásenie živnosti - 25 €


 • Ako vybaviť živnostenský list

 • Čo je to živnosť?

  Živnosť je listina, ktorá oprávňuje podnikateľa (napr. s.r.o. alebo živnostníka) vykonávať zvolenú podnikateľskú činnosť.

 • Akým spôsobom sa živnosť ohlasuje?

  Do úvahy prichádzajú dva základné spôsoby - elektronicky alebo písomne.

 • Elektronické ohlásenie živnosti

  S využitím našej služby Elektronické ohlásenie živnosti za 25 EUR pre Vás zabezpečíme ohlásenie ľubovolného počtu živností na hociktorom živnostenskom úrade v Slovenskej republike.

  Ak požadujete ohlásiť len voľné živnosti, suma 25 EUR je pre Vás konečná a neplatíte už žiadne správne poplatky (bez ohlľadu na počet ohlasovaných živností).

  Ak požaduje ohlásiť remeselnú alebo viazanú živnosť, namiesto správneho poplatku 15 EUR, platíte pri využití naších služieb len 7,50 EUR.
  Viac o Elektronickom ohlásení živnosti

  Elektronické podanie ohlásenia živnosti (a tým aj garancia nulového správneho poplatku za všetky voľné živnosti) je zahrnuté v cene kompletného založenia s.r.o. (za 285 EUR). Viac o Kompletnom založení s.r.o.

 • Ohlásenie živnosti v písomnej forme

  Pri tomto spôsobe vybavenia živnostenského listu je potrebné vyplniť osobitné tlačivo. Podpis na tlačive nie je potrebné overovať. Je vhodné vyhotoviť si kópiu tlačiva, na ktorú živnostenský úrad potvrdí prijatie ohlásenia živnosti.

 • Živnostenský úrad

  Vydanie živnostenského listu na základe štandardného písomného podania vyžaduje dve osobné návštevy na obvodnom úrade (odbor živnostenského podnikania) miestne príslušnom podľa sídla s.r.o. alebo miesta podnikania živnostníka. Zoznam obvodných úradov, ich adresy, pracovný čas a iné informácie nájdete na stránke ministerstva vnútra.
  Podanie ohlásenia živnosti je možné realizovať aj poštou. Nakoľko však pracovníci úradu pri preberaní ohlásenia priamo skontrolujú jeho správnosť, pri písomnom ohlásení odporúčame osobnú návštevu.

 • Druhy živností

  Živnosti sa delia na voľné, pri ktorých nie je potrebné preukazovať žiadnu osobitnú spôsobilosť (vzdelanie alebo prax) a na remeselné a viazané, ktoré vyžadujú splnenie osobitných podmienok.

 • Voľné živnosti

  Odporúčaný zoznam a bližšie vymedzenie voľných živností nájdete na opäť stránke ministerstva vnútra.
  Tento zoznam nie je konečný, t.j. môžete na ohlásení uviesť aj iné navrhované podnikateľské činnosti. Aby ste sa však vyhli možným komplikáciám (množstvo podnikateľských činností nie je živnosťou), odporúčame, aby ste Vami navrhované znenie dopredu osobne alebo telefonicky, resp. e-mailom prekonzultovali s pracovníkom príslušného obvodného úradu, odboru živnostenského podnikania.

 • Remeselné a viazané živnosti

  Zoznam remeselných a viazaných živností je konečný a vyplýva zo živnostenského zákona. Na vydanie remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné preukázať ešte splnenie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore (remeselné živnosti) alebo inak (viazané živnosti). Pri novozaloženej spoločnosti musí odbornou spôsobilosťou disponovať ňou ustanovený zodpovedný zástupca (môže to byť aj spoločník alebo konateľ novozaloženej spoločnosti).

 • Správne poplatky

  Vydanie živnostenského listu pri písomnej forme ohlásenia je spoplatnené správnym poplatkom 5 € za každú voľnú živnosť (pri elektronickom podaní 0 €) a 15 € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť (pri elektronickom podaní 7,5 €). Správny poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne živnostenského úradu.

 • Náležitosti ohlásenia

  K riadne a úplne vyplnenému ohláseniu živnosti (tlačivu) je potrebné priložiť:

  • zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu s overenými podpismi zakladateľov (len pri obchodných spoločnostiach),
  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa počtu a druhu ohlasovaných živností,
  • doklady preukazujúce splnenie odbornej spôsobilosti.
   

  K ohláseniu nie je potrebné prikladať výpis z registra trestov (živnostenský úrad si ho zabezpečí sám). Ak je však do funkcie konateľa alebo zodpovedného zástupcu ustanovená osoba, ktorá nie je štátnym občanom členského štátu Európskej únie, je potrebné priložiť výpis z registra trestov tejto osoby z krajiny, ktorej je fyzická osoba štátnym príslušníkom, alebo krajiny, v ktorej sa fyzická osoba preukázateľne zdržovala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

 • Lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

  Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má všetky zákonom vyžadované náležitosti, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti (a výpisy z registra trestov, ktoré si zabezpečuje živnostenský úrad) boli doručené.

 • Kedy môže podnikateľ začať podnikať?

  Novozaloženej spoločnosť vznikne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť až zápisom (registráciou) do obchodného registra. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí podať najneskôr do 90 dní od doručenia živnostenského oprávnenia.
  Existujúcej s.r.o. a fyzickej osobe vznikne podnikateľské oprávnenie dňom ohlásenia (ak v ohlásení neurčí neskorší dátum začatia podnikateľskej činnosti).

 •  

   

   

   

   

  2010 © Zakladanie a registrácia s.r.o., All Rights Reserved