Služby:

 • Založenie s.r.o. FULL SERVIS ZA 285 € vrátane súdneho poplatku a poplatkov za voľné živnosti
 • Elektronické podanie Vášho ľubovoľného návrhu do obchodného registra za 70 €
 • Elektronické ohlásenie živnosti za 25 € vrátane poplatku za ľubovoľný počet voľných živností, správny poplatok za remeselnú a viazanú živnosť sa znižuje na polovicu - 7,5 €
 • Ako vybaviť živnostenský list pre novozaloženú s.r.o.

  Živnosť je listina, ktorá oprávňuje novozaloženú spoločnosť vykonávať zvolenú podnikateľskú činnosť.

   na voľnú živnosť neplatí správny poplatok a správny poplatok za remeselnú a viazanú živnosť sa znižuje na polovicu (7,5 €). Elektronické podanie ohlásenia živnosti (a tým aj garancia nulového správneho poplatku za všetky voľné živnosti) je zahrnuté v cene programu založenie s.r.o. FULL SERVIS.

  • Tlačivo.

   Na vybavenie živnostenského listu je potrebné vyplniť tlačivo, ktoré si môžete stiahnuť TU.

   Do jedného tlačiva je možné vyplniť ľuvovoľný počet živností (predmetov podnikania). Podpis konateľa na tlačive nie je potrebné overovať. Je vhodné vyhotoviť si kópiu tlačiva, na ktorú živnostenský úrad potvrdí prijatie ohlásenia živností.

  • Živnostenský úrad. Vydanie živnostenského listu na základe štandardného písomného podania vyžaduje dve osobné návštevy na obvodnom úrade (odbor živnostenského podnikania) miestne príslušnom podľa sídla novozaloženej spoločnosti. Zoznam obvodných úradov, ich adresáre, pracovný čas a iné informácie nájdete na stránke ministerstva vnútra.
   Podanie ohlásenia živnosti je možné realizovať aj poštou, nakoľko však pracovníci úradu pri preberaní ohlásenia priamo skontrolujú jeho správnosť, odporúčame osobnú návštevu. Obdobne sa môžete dohodnúť, že živnostenské oprávnenie Vám bude doručené poštou.
  • Druhy živnosti. Živnosti sa delia na voľné, pri ktorých nie je potrebné preukazovať žiadnu osobitnú spôsobilosť (vzdelanie alebo prax) a na remeselné a viazané, ktoré vyžadujú splnenie osobitných podmienok.
  • Voľné živnosti. Odporúčaný zoznam a bližšie vymedzenie voľných živností nájdete na opäť stránke ministerstva vnútra.
   Tento zoznam nie je konečný, t.j. môžete na ohlásení uviesť aj iné navrhované podnikateľské činnosti. Aby ste sa však vyhli možným komplikáciám (množstvo podnikateľských činností nie je živnosťou), odporúčame, aby ste Vami navrhované znenie dopredu osobne alebo telefonicky, resp. e-mailom prekonzultovali s pracovníkom príslušného obvodného úradu, odboru živnostenského podnikania.
  • Remeselné a viazané živnosti. Zoznam remeselných a viazaných živností je konečný, vyplýva zo živnostenského zákona. Na vydanie remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné preukázať ešte splnenie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore (remeselné živnosti) alebo inak (viazané živnosti). Pri novozaloženej spoločnosti musí odbornou spôsobilosťou disponovať ňou ustanovený zodpovedný zástupca (môže to byť aj spoločník alebo konateľ novozaloženej spoločnosti).
  • Správne poplatky. Vydanie živnostenského listu je spoplatnené správnym poplatkom 5 € za každú voľnú živnosť (pri elektronickom podaní 0 €) a 15 € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť (pri elektronickom podaní 7,5 €). Správny poplatok je možné zaplatiť v kolkoch alebo v hotovosti do pokladne živnostenského úradu.
  • Náležitosti ohlásenia. K riadne a úplne vyplnenému ohláseniu živnosti (tlačivu) je potrebné priložiť:
   • zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu s overenými podpismi zakladateľov,
   • kolky v hodnote podľa počtu a druhu ohlasovaných živností,
   • doklady preukazujúce splnenie odbornej spôsobilosti.
    

   K ohláseniu nie je potrebné prikladať výpis z registra trestov (živnostenský úrad si ho zabezpečí sám). Ak je však do funkcie konateľa alebo zodpovedného zástupcu ustanovená osoba, ktorá nie je štátnym občanom členského štátu Európskej únie, je potrebné priložiť výpis z registra trestov tejto osoby z krajiny, ktorej je fyzická osoba štátnym príslušníkom, alebo krajiny, v ktorej sa fyzická osoba preukázateľne zdržovala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

  • Lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má všetky zákonom vyžadované náležitosti a novozaložená spoločnosť spĺňa podmienky ustanovené živnostenským zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti (a výpisy z registra trestov, ktoré si zabezpečuje živnostenský úrad) boli doručené.

  • Kedy môže spoločnosť začať podnikať? Novozaloženej spoločnosť vznikne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť až zápisom (registráciou) do obchodného registra. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí podať najneskôr do 90 dní od doručenia živnostenského oprávnenia.

   

   

   

   

   

  2010 © Zakladanie a registrácia s.r.o., All Rights Reserved