Služby:

 • Kompletné založenie s.r.o. - 285 €
 • Zmena sídla, konateľa, obchodného mena, spoločníka - od 85 €
 • Vstup s.r.o., v.o.s. alebo k.s. do likvidácie za 130 €
 • Elektronická podateľňa - 70 €
 • Ohlásenie živnosti - 25 €
 • Agentúra dočasného zamestnávania - príprava žiadosti a projektu


 • Poradňa

  Máte otázky týkajúce sa založenia, registrácie a následného fungovania s.r.o.?

  Radi Vám bezodplatne poradíme.

  Odpovede na Vaše otázky doručené na e-mail:info@sroservis.sk zverejnime v tejto sekcii.  ZAČATIE PODNIKANIA, ZALOŽENIE S.R.O.


  1. Chceme otvoriť pekáreň, kde by sme boli dvaja majitelia. Musíme si najprv obidvaja vybaviť živnosť a potom založiť združenie alebo s.r.o. alebo v.o.s.?

  Odpoveď: Máte na výber z viacero možností, každá má svoje výhody aj nevýhody. Môžete si obaja zriadiť živnosť a ak si chcete medzi sebou formálne dohodnúť vzájomné práva a povinnosti (prvotné investície, úhrada priebežných nákladov, delenie zisku) uzatvorte zmluvu o združení podľa ust. § 829 Občianskeho zákonníka. Výhodou tohto riešenia je rovnoprávne postavenie oboch "spoločníkov", avšak nevýhodou sú zvýšené náklady (odvody, zo začiatku síce len zdravotné budete platiť obaja). Ďalšia možnosť je, že si živnosť zriadi len jeden z Vás a druhý bude pracovať napr. na dohodu o brigádnickej práci študentov. Zriadiť právnickú osobu (rozhodne s.r.o. - kvôli obmedzenému ručeniu) by som odporúčala buď až s časovým odstupom (uvidíte, ako Vám to pôjde) alebo len vtedy, ak ste presvedčení, že vaše spoločné podnikanie vytrvá. Založenie s.r.o., ako aj celková prevádzka s.r.o. je totiž nákladnejšia. je s ňou spojené plnenie množstva povinností (napr. podvojné účtovníctvo), ktoré je potrebné plniť počas celej doby trvania s.r.o. Zrušenie s.r.o. (resp. jej odpredaj) je tiež nákladnejšie a zložitejšie ako zrušenie živnosti.

  2. Chcem si otvoriť reštauráciu. Aké k tomu potrebujem povolenia, príp. čo musí byť predmetom činnosti.

  Odpoveď: Potrebujete získať živnostenský list na živnosť "Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne". Ide o remeselnú živnosť, pre jej prevádzkovanie musíte ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý musí preukázať predpísané vzdelanie, resp. prax. Priestory reštaurácie musíte ohlásiť ako prevádzkáreň (resp. priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti podľa § 17 ods. 3 písm. a) živnostenského zákona), musíte získať povolenie hygienika (regionálny úrad verejného zdravotníctva, zaregistrovať registračnú pokladňu na daňovom úrade (daňový úrad je potrebné požiadať o pridelenie daňového kódu a predložiť mu knihu pokladnice a overenú kópiu certifikátu pokladnice). Na príslušný obecný úrad by ste si mali dať schváliť otváracie hodiny. Mali by ste si tiež dať pozor, aby ste riadne plnili povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane nefajčiarov. Po prijatí zamestnancov, je tiež potrebné zaregistrovať sa v poisťovniach Sociálna, zdravotné poisťovne) ako zamestnávateľ. Nesmiete tiež opomenúť, že vaši zamestnanci musia mať preukaz pracovníka v potravinárstve a zároveň Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri vykonávaní epidemiologicky závažných činností - tzv. Hygienické minimum. To sa netýka zamestnancov, ktorí sú vyučení v príslušnom odbore a ktorým stačí len zdravotný preukaz. Je potrebné tiež vypracovať smernice z hľadiska BOZP a požiarnej ochrany (a absolvovať príslušné školenia).

  3. Živnostník chce pracovať v sklade u iného živnostníka, ktorý má sklad musí mať na to oprávnenie. Ide o prácu balenie a manipulácia s tovarom /zelenina/.

  Odpoveď: Ak chce ten "pracujúci" živnostník fakturovať ako skladovanie a baliace činnosti, tak podľa môjho názoru by mal mať živnosť "Skladovanie" a "Baliace činnosti, manipulácia s tovarom". Ak však tieto činnosti máte vykonávať v sklade iného živnostníka, zvážte si, či v skutočnosti nepôjde o závislú prácu, ktorú je možné vykonávať len v pracovnom pomere (za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami, na zodpovednosť zamestnávateľa,ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností.) Ak by boli všetky tieto podmienky splnené, vystavujete sa riziku výkonu nelegálnej práce - riziko uloženia pokuty do 332 eur pri kontrole výkonu závislej práce. Aby nešlo o závislú prácu, stačí ak aspoň jedna podmienka nebude splnená.

  4. Zahraničná firma so sídlom v EU (Limited company s 2 spoločníkmi) plánuje založiť s.r.o. na Slovensku. Je postačujúce dať vyhlásenie jediného spoločníka (Ltd zahraničná spoločnosť), že je tvorená viac ako jedným spoločníkom alebo je potrebné vyhlásenie jediného spoločníka, že ešte nemá založené ďalšie sro? Je potrebné pre zápis do ORSR predložiť aj rozhodnutie VZ zakladajúcej zahraničnej s.r.o. o zriadení dcérskej spoločnosti na Slovensku?

  Odpoveď: Ak je jediným zakladateľom s.r.o. zahraničná právnická osoba, nepotrebujete vyhlásenie podľa § 105a Obch. zák. a nepotrebujete ani rozhodnutie spoločníkov (valného zhromaždenia) zahraničnej právnickej osoby o prijatí rozhodnutia o založení s.r.o. v SR. je však potrebné priložiť doklad o právnej subjektivite zakladateľa (výpis z príslušného registra krajiny, v ktorej je zahraničný zakladateľ registrovaný, preložený úradne - okrem čestiny).

  5. Ako mám postupovať, keď si chcem založiť sro, kde ja budem konateľ a môj kamarát bude tichý spoločník. Našla som si vzor zakladateľskej listiny ale neviem či to platí aj pri tichom spoločníkovi. Koľko si mám prichystať na kolky a pod? Kde mám vlastne začať?

  Odpoveď: V skratke
  • premyslite si predmet podnikania (zoznam živností je na stránke ministerstva vnútra) a príp. ho prekonzultujte na príslušnom živnostenskom úrade
  • ujasnite si, kde budete mať sídlo
  • vypracujte si zakladateľské dokumenty (zakladateľská listina, vyhlásenie jediného spoločníka podľa § 105a Obch. zák., vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla, návrh na zápis s.r.o. do obch. registra, ohlásenie živnosti)
  • vybavte si živnostenský list (každá voľná živnosť -5 eur, každá viazaná alebo remeselná 15 eur)
  • podajte návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra (331 eur)
  • po zápise spoločnosti do obch. registra si zriaďte účet v banke, zaregistrujte sa na daňovom úrade a začnite podnikať (ak nepotrebujete ešte osobitné povolenia pri niektorých podnikateľských živnostiach - napr. rozhodnutie hygienika a pod.).
  Čo sa týka tichého spoločníka, ten sa neuvádza v zakladateľských dokumentoch, je potrebné si ním uzavrieť osobitnú zmluvu o tichom spoločenstve.


  6. Agentúra dočasného zamestnávania. Máme možnosť podnikať v prenajímaní našich pracovníkov na pomocné práce. Dá sa to realizovať formou agentúry dočasného zamestnávania? Ako sa riešia zmluvy s pracovníkmi keďže na dohodu sa môže odpracovať len určitý počet hodín.

  Odpoveď: Agentúra dočasného zamestnávania priamo zamestnáva zamestnancov a následne ich prideľuje iným zamestnávateľom (za odplatu). Na túto činnosť je potrebné osobitné povolenie vydávané Ústredným úradom práce na písomnú žiadosť. Je potrebné preukázať bezúhonnosť a vzdelanie (aspoň bakalárske), ale okrem toho predložiť aj ďalšie doklady nájomnú zmluvu, projekt činnosti vrátane kalkulácie nákladov a výdavkov, preukázanie materiálového vybavenia a ďalšie. Správny poplatok je v tomto prípade 99,5 eura. S výkonom tejto činnosti je spojený celý rad povinností (od reportovania ústrednému úradu až po informovanie uchádzačov o zamestnanie a spracovanie osobných údajov). Čo sa týka obmedzenia počtu hodín pri dohodách, zrejme by ste mi väčšom počte hodín mali zvážiť uzavretie riadneho pracovného pomeru na dobu určitú (náklady spojené so zamestnávaním zamestnancov je pre prípad neodobratia "pracovnej sily" potrebné preniesť zmluvne na Vášho zmluvného partnera).

  7. Chcem si založiť sro na sprostredkovanie zamestnania do rakúska. Je potrebné absolvovať nejaké školenie, alebo mať certifikát prípadne oprávnenie na výkon uvedenej podnikateľskej činnosti?

  Odpoveď: Môžete vykonávať buď sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo činnosť agentúry dočasného zamestnávania. Ide o dva rozdielne okruhy činností, na ktoré sa vzťahuje aj rozdielny právny režim. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu je živnosťou, v rámci ktorej sprostredkovateľ vytvára príležitosť, aby zamestnávateľ zamestnal sprostredkovateľom vyhľadanú osobu. Ak chce právnická osoba vykonávať túto činnosť musí ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa (bakalár). Správny poplatok za vydanie živnosti je 16,5 eura. Agentúra dočasného zamestnávania priamo zamestnáva zamestnancov a následne ich prideľuje iným zamestnávateľom (za odplatu). Na túto činnosť je už potrebné osobitné povolenie vydávané Ústredným úradom práce na písomnú žiadosť. Na získanie povolenia je potrebné preukázať bezúhonnosť a vzdelanie (aspoň bakalárske), ale okrem toho predložiť aj ďalšie doklady nájomnú zmluvu, projekt činnosti vrátane kalkulácie nákladov a výdavkov, preukázanie materiálového vybavenia a ďalšie. Správny poplatok je v tomto prípade 99,5 eura. S výkonom oboch činností je spojený celý rad povinností (od reportovania ústrednému úradu až po informovanie uchádzačov o zamestnanie a spracovanie osobných údajov). Viac informácii nájdete na stránke ústredného úradu práce: Sprostredkovanie za úhradu http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestna...?page_id=13025 Agentúra dočasného zamestnávania http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestna...?page_id=13034 Prípadne si to môžete pozrieť aj priamo v zákone (§ 25 až 31 zákona č. 5/2004 na http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=1153

  8. Chcem si založiť s.r.o., kde budem spoločníkom ja a otec, ja som momentálne evidovaný na ÚPSVaR, otec je už 10 rokov živnostník, teoreticky by sme pokračovali v jeho činnosti plus niečo navyše. Ide o otvorenie veľkoskladu s potravinami, následný rozvoz vlastnými vozidlami a pod. Ako najlepšie založiť takúto spoločnosť? Dá sa nadviazať na otcovu živnosť? Má koncesiu na autodopravu, chcel by som k tomu ešte určite zasielateľstvo.(ak prejde na s.r.o. môže čakať kontrolu?) Aké sú podmienky na získanie oprávnenia na zasielateľstvo? Ako previesť majetok predchádzajúcej fy, teda živnosti? (mám na mysli nákladné vozidlá) Stačí iba prepis u policajtov? alebo je potrebná aj darovacia zmluva? Firma XY, s.r.o. - musí byť za názvom firmy čiarka alebo nie? Bolo by dobre, aby sme sa obidvaja následne vo firme zamestnali? Ak áno je lepšie si dať minimálnu mzdu alebo čo najvačší plat?(mali by sme obaja 50%podiel vo firme).

  Odpoveď: Ak založíte novú s.r.o., vznikne úplne nový právny subjekt, ktorý musí mať na všetky ním vykonávané činnosti svoje vlastné podnikateľské oprávnenia (napr. živnosti). Samozrejme môžete postupne prevziať otcových zákazníkov, ale zrejme by ste si mali zvážiť, čo vlastne chcete dosiahnuť založením s.r.o. (rozširuje svoj biznis, rastiete alebo chcete len získať podiel na podnikaní? V tom prípade by nestačilo, aby ste sa u otca zamestnali?) Tým len chcem povedať, že je potrebné si to dobre premyslieť. Zasielateľstvo je viazaná živnosť - na jej získanie musíte ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý musí preukázať buď stredoškolské vzdelanie a najmenej 2 roky praxe v obore alebo vysokoškolské vzdelanie a 1ročnú prax v obore. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere k spoločnosti (to neplatí, ak je zároveň spoločníkom spoločnosti). Tretiu otázku je potrebné posúdiť z pohľadu daní. Samozrejme spoločnosť môže tento majetok nadobudnúť bezodplatne (darovacou zmluvou), ale aj odplatne (kúpnou zml.). Ak by však kúpna cena dosiahla 10% zákl. imania s.r.o. je potrebné predmet kúpy oceniť znaleckým posudkom, to platí aj v prípade, ak by ste majetok otca vkladali do základného imania s.r.o. ako nepeňažný vklad. Čiarka v názve s.r.o. môže alebo nemusí byť - obchodné meno však musí obsahovať dodatok buď s.r.o. alebo spol. s r.o. (ako sa rozhodnú zakladatelia). Zamestnanie vo vlastnej s.r.o. aj práca len za podiel na zisku má svoje výhody aj nevýhody. Ak sa zamestnáte budete platiť odvody, čim väčšia mzda, tým (až do dosiahnutia odvodových stropov) aj vyššie odvody, ale zase ak by sa Vám niečo stalo, máte prístup k solidárnym verejným dávkam. Ak sa nezamestnáte, "ušetríte" na odvodoch.

  9. Chcem sa spýtať, čo je potrebné na prevádzku hracích automatov? Či stačí živnosť alebo s.r.o povolenia?

  Odpoveď: Ak chcete prevádzkovať vlastné výherné hracie automaty (t.j. hracie automaty nebudú len umiestnené vo Vašich priestoroch s tým, že prevádzkovať ich bude niekto iný), musíte spĺňať podmienky ustanovené zákonom č. 171/2005 o hazardných hrách. Výherné hracie automaty môže prevádzkovať len osoba, ktorá získa licenciu vydanú ministerstvom financií. Licenciu môže získať len osoba, ktorá splní celý rad podmienok - napr. musí ísť od právnickú osobu so sídlom v SR, základné imanie min. 2 mil. starých Sk, cca 66400 eur, splatné pred podaním žiadosti o licenciu (je to § 20 zákona).

  10. Mám pracovať na živnosť pre firmu, ktorá požaduje aby som si ŽL rozšíril o činnosť Poskytovanie služieb informátora. V ŽL mám Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. a keďže tá práca bude skôr ako brigáda a dočasná, nechce sa mi veľmi meniť ŽL. Je nutné dopĺňať tú činnosť do ŽL? Nestačí to čo tam mám?

  Odpoveď: Poskytovanie služieb informátora zvyčajne zahŕňa poskytovanie určitých informácií tretím osobám (napr. pri vstupe do budovy), ich usmerňovanie a pod. Ak budete vykonávať takúto činnosť ako podnikanie, zrejme by ste si mali vybaviť novú živnosť. Teraz tu nejdem riešiť, že ak túto činnosť robíte pre jedného zmluvného partnera, v jeho priestoroch, podľa jeho pokynov, zrejme ide o obchádzanie veľmi deravej definície závislej práce. Vaša doterajšia živnosť spočíva vo vytváraní príležitostí, aby tretie osoby uzavreli dohodnutý typ obchodu (zmluvy). Ide o voľnú živnosť, za jej vybavenie zaplatíte 5- eurový správny poplatok.

  11. Ako dlho sa čaká na vybavenie povolenia na otvorenie obchodu na Slovensku, pokiaľ mám živnosť alebo firmu v inom štáte EU a čo všetko k tomu potrebujem?

  Odpoveď: Podľa môjho názoru, ak ste fyzická osoba s bydliskom v členskom štáte EU, ktorá chce podnikať na Slovensku, mali by si vybaviť slovenskú živnosť, pričom sa však nemusíte zapisovať do obchodného registra. Ak tu chce podnikať zahraničná právnická osoba (ak si nechce vytvoriť slovenskú právnickú osobu - napr. s.r.o.), musí si tu otvoriť organizačnú zložku alebo podnik, vybaviť si na ňu slovenský živnostenský list a následne si ju dať zapísať do obchodného registra. Zahraničná právnická osoba tu môže podnikať až od zápisu jej podniku alebo organizačnej zložky do obch. registra. Vybavenie živnosti je rýchle, podáte úplnú žiadosť a max. do 5 pracovných dní, dostanete živnostenské oprávnenie. Zápis podniku alebo organizačnej zložky do obch. registra trvá ďalších cca 5-8 pracovných dní.

  12. Chcem začať podnikať s elektrom a mať e-shop iba. Budem to predávať z domu, môžu si aj osobne prevziať tovar, ale nebudem mať normálnu kamennú predajňu, tak sa chcem spýtať, či musím na živnostenskom úrade udať miesto prevádzkárne, či musí byť zapísané v živnostenskom registri na internete v položke prevádzkárne niečo. Alebo sa to aj tak dá, že budem mať v živnosti zapísané tak, že to bude bez prevádzkárne. Ďalej sa chcem spýtať, že ak si idem vybaviť živnosť na živnostenský úrad, tak či by sa to dalo tak že napr. mi začne živnosť platiť 10.februára v živnostenskom registri,ale ja chcem mať nejaký čas na vybavenie všetkých vecí a chcem ísť na živnostenský úrad napr. 7.januára, približne o tri dni mi dajú živnostenský list a chcem, aby mi začala platiť živnosť od 10.februára. Chcem sa spýtať, či mi napr. mesiac dopredu dá IČO živnostenský úrad a živnosť mi začne platiť až o mesiac a ja môžem uzatvárať zmluvy s dodávateľmi popredu aj s mojím IČOM. A samozrejme, či sa to bude dať vybaviť aj na daňovom DIČ a IČ DPH takto dopredu,keď už budem mať takto dopredu IČO.

  Odpoveď: V ohlásení živnosti môžete uviesť deň, od ktorého chcete začať vykonávať živnosť. Živnostenský úrad Vám v tom prípade tento deň uvedie v živnostenskom osvedčení. K prvej otázke, ak by ste v dome mali iba sídlo firmy (miesto podnikania) a uskladňovali by ste tam tovar, zároveň by tom bol priestor na vydávanie tovaru, podľa môjho názoru by nešlo o prevádzkáreň, ale o priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti. Ak sa takýto priestor využíva na uskladňovanie tovaru nielen, že musí byť označený ako prevádzkáreň, ale musí byť aj živnostenskému úradu ohlásený.

  13. Zakladám s.r.o., po 3 dňoch od podania návrhu na zápis do OR už bola na internete v registri, ale stále mi neprišlo poštou žiadne oznámenie o zápise spoločnosti do obchodného registra. Do koľko dní to cca posielajú podľa Vašich skúsenosti?

  Odpoveď:Ak ste v návrhu na zápis s.r.o. označili, že si prídete po výpis osobne, môžete ísť na príslušný súd už v šiesty pracovný deň nasledujúci po doručení úplného podania súdu. Ak ste v návrhu uviedli, že si chcete dať potvrdenie o zápise doručiť poštou, zvyčajne Vám toto potvrdenie bude doručené o 1 až 2 týždne po zápise.

  14. Zakladám s.r.o., je možné do spoločenskej zmluvy v sekcii rozdelenie zisku uviesť ujednanie v zmysle: O spôsobe rozdeľovania zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 123 ods. 1 zákona č. 513/1991 zb., a to predovšetkým s prihliadnutím na prínos spoločníka pre spoločnosť, v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku. Ide teda o to, že ak sú traja spoločníci, ktorí sa chcú o rozdelení zisku dohodnúť na základe ich jednotlivých prínosov a takúto dohodu následne schváliť uznesením na VZ, osobne by som takéto ujednanie považoval za bezproblémové, no nakoľko sa obávam odmietnutia zápisu do registra. Aké sú najčastejšie chyby v spoločenskej zmluve, pre ktoré súdy odmietajú spoločnosť zapísať.

  Odpoveď:Spôsob rozdelenia zisku nepatrí medzi podstatné náležitosti spol. zmluvy, a tak ho podľa môjho názoru registrový súd ani nebude kontrolovať. Vami navrhované ustanovenia však považujem za dosť nešťastné, lebo je dosť neurčité. Neuvádzate, akým spôsobom majú spoločníci prerozdelené hlasy a či teda nevzniká možnosť, aby bol niektorý spoločník na VZ vždy prehlasovaný. Ak by to tak bolo, isto by takáto dohoda nevytvárala atmosféru dôvery a spolupráce do budúcnosti. Osobne by som odporúčala nejakú určitejšiu formuláciu. Rozumiem, že sa nechcete dohodnúť na určení podielov v percentách, ale mohli by ste (napr. ak prínos spoločníka spočíva v zabezpečení obchodu pre spoločnosť ), podiel na zisku spoločníka určiť ako podiel ním zabezpečených obchodov na celkových tržbách s.r.o. Ide len o to, aby ste sa pri dohodovaní rozdelenia zisku nedostali do pätovej situácie, ktorú by musel niektorý zo spoločníkov riešiť návrhom na súd. Pravidlá rozdelenia zisku by mali byť jednoznačné. Čo sa týka zápisu do OR, treba priložiť všetky požadované prílohy (ak tak vyžaduje zákon, tak s overenými podpismi), návrh musí byť bezchybný. Listiny musia obsahovať náležitosti stanoveného obch. zák. Napr. spoločenská zmluva - ust. § 110 obch. zák. Osobné údaje na listinách sa musia zhodovať s údajmi uvedenými v identifikačných dokladoch.

  15. Chcem začať podnikať s bratom a otcom so satelitnou technikou. Ale chcel by som to tak urobiť, aby sme si delili zisk. Je to možné, že by som si založil s.r.o a ja budem konateľ a oni budú moji dvaja spoločníci? Ale tak to chcem, že bez mojho súhlasu (podpisu) nemôžu podpisovať zmluvy. Lebo keby som mal živnosť, tak by som ich musel zobrať ako zamestnancov a keby nebol zisk, tak budem v strate, keď im budem musieť dávať výplatu. A na dohodu alebo skrátený pracovný uväzok nechcú ísť.

  Odpoveď:S.r.o. ovládajú spoločníci rozhodujúci na valnom zhromaždení podľa veľkosti svojich hlasov, nie konatelia, ktorí v podstate len vykonávajú vôľu spoločníkov (valného zhromaždenia). O vymenovaní a odvolaní konateľa rozhodujú spoločníci opäť na valnom zhromaždení. Ak chcete spoločnosť ovládať Vy, mali by ste sa stať spoločníkom s väčšinovými hlasovacími právami. Zvolať valné zhromaždenie môžu spoločníci za zákonom splnených podmienok aj sami, avšak jedna vec je zvolávanie valného a druhá spôsobilosť val. zhromaždenia rozhodovať (to treba v spoločenskej zmluve nastaviť tak, aby valné zhromaždenie nemohlo rozhodnúť bez Vás).

  16. Mám živnosť a práve si zakladám sro. Sro bude teda hotova od zaciatku februara, no ja si potrebujem ponechat zivnost az do marca-aprila kvoli svojmu aktualnemu zamestnavatelovi. Chcela by som vediet, ako to budem riesit s platenim odvodov do SP a ZP. Ako konatel sro som povinna platit SP a ZP mesacne hned od vzniku sro? Alebo to ma tiez pravidla ako SZCO, ktora je oslobodena od platenia SP na rok? Alebo budem pokracovat v platbach vypocitanych za minuly rok podla mojich prijmov zo zivnosti? Ked si zrusim zivnost, pokracujem nadalej v platbe tych istych vysokych sum na SP?

  Odpoveď:Ako konatel sro som povinna platit SP a ZP mesacne hned od vzniku sro? Nie, až pri vyplate odmeny. Pozriete si túto stránku, sú tam zhrnuté všetky zmeny v sociálnom poistení účinné od 1. 1. 2011: http://www.socpoist.sk/zmeny-vo-vybere-poistneho/39118s Alebo to ma tiez pravidla ako SZCO, ktora je oslobodena od platenia SP na rok? Nie, konateľ je podľa novej právnej úpravy považovaný za zamestnanca, pričom jeho odvodové povinnosti závisia od druhu príjmu - pravidelný mesačný príjem - platí dôchodkové, nemocenské a poistenie v nezamestnanosti, nepravidelný príjem - len dôchodkové poistenie) Alebo budem pokracovat v platbach vypocitanych za minuly rok podla mojich prijmov zo zivnosti? Ked si zrusim zivnost, pokracujem nadalej v platbe tych istych vysokych sum na SP? Ako SZČO ste povinná platiť odvody zdravotné aj sociálne až do dňa zrušenia živnosti (vrátane).

  17. Ja spolu s kamarátom sa venujeme tvorbe webstránok v redakčnom systéme, ktorý je vydávaný pod licenciou GNU/GPL teda je voľne šíritelný. Robíme to ako náš koníček pre známych a pre seba no však chceli by sme začať robiť aj weby za peniaze no však na to si musime založiť pravdepodobne živnosť? To že software potrebujeme licencovaný vieme. Co ale ešte treba? Este sa spytam ze keby si to nedáme na zivnost a by sme ich robili popri zamestnani tak treba z nich odvádzat dane? A aj faktury musime vystavovat? Ale keby to boli len občasné zakázky nie pravidelné.

  Odpoveď:Ak tú činnosť chcete vykonávať sústavne, vo vlastnom mene, na vlastný účet, mali by ste si založiť živnosť (resp. ak chcete vytvoriť právny subjekt, tak s.r.o.). Ako predmet podnikania by ste si mali zvoliť počítačové služby (23.1 v zozname voľných živností na stránke min. vnútra http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie ). Keď nie ste podnikateľ (aspoň jeden z Vás), možnosti vyúčtovania Vašich služieb sú obmedzené. Ak Váš klient chce dostať Vašu odmenu do svojich nákladov, môžete postupovať podľa môjho názoru týmito spôsobmi: 1. uzatvoríte s klientom nejakú zmluvu (o dielo a pod.) a vo svojom daňovom priznaní sa budete tváriť, že ide o jednorazový náhodný príjem. Ak som však správne pochopila zmeny účinné od 1. 1. 2011 v oblasti sociálneho zabezpečenia a platenia odvodov na zdrav. poistenie, aj pri podpise takejto zmluvy spadáte do definície "zamestnanca", pričom klient ako Váš "zamestnávateľ" musí okrem registračných povinností, odviesť za Vás príslušné odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, čo zrejme Vaše služby dosť predraží 2. uzatvoríte s klientom dohodu o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti, vtedy sa odvody neplatia, klient Vás má však povinnosť zaregistrovať do Soc. Poisťovne, zaplatí za Vás garančné a úrazové poistenie + zrazí Vám preddavok na daň (predpokladám, že odpočítateľnú položku Vám z Vašej mzdy zohľadňuje zamestnávateľ). V oboch prípadoch to bude pre Vašich klientov predstavovať určitú administratívnu záťaž, resp. navýšenie nákladov, čo zrejme oslabí "predajnosť" Vášho produktu. Ale možno viete poskytnúť klientovi iné výhody, ktoré tieto nedostatky prevážia.

  18. Chcem prevadzkovat taxisluzbu. Musim mat na to zivnost alebo nejaké iné oprávnenie?

  Odpoveď:Ak naozaj chcete podnikať v taxislužbe (a nechcete vykonávať voľnú živnosť "Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie") musíte získať povolenie podľa zákona č. 168/1996 o cestnej doprave (tu ho nájdete: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/...a=k1&skupina=1). Na vydanie povolenia je potrebné preukázať (okrem veku, bezúhonnosti) aj splnenie podmienky odbornej spôsobilosti (písomná skúška) a finančnej spoľahlivosti.

  19.V ust. § 46 živnostenského zákona je napísane: b) preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,.. Mám tomu rozumieť tak, že keď si dám ako miesto podnikania trvalý pobyt nemusím im predložiť žiadne oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti?

  Odpoveď: Áno, nemusíte nehnuteľnosť vlastniť, stačí ak v nej máte trvalý pobyt, a potom nemusíte k ohláseniu živnosti pre fyzickú osobu dokladať list vlastníctva.

  20.Dobrý deň,ako postupovať pri založeni upratovateľského servisu a aku treba živnosť?

  Odpoveď: Potrebujete živnosť " čistiace a upratovacie služby" je to voľná živnosť, zaplatíte správny poplatok 5 EUR. Vypíšte si tlačivo - ohlásenie živnosti fyzická osoba (je na stránke ministerstva vnútra, časť verejná správa - živnostenské podnikanie).

  21.Na koľko vyjde založenie s.r.o. bez pomoci nejakej firmy čo sa tym zaobera? Povedzme ze zakladne imanie bude 1 euro (ako to planuju uzakoniť), tak k tomu ešte koľko budem potrebovať za kolky a nejake poplatky?

  Odpoveď: Základné poplatky sú: a) súdny poplatok - 331 eur (ak podávate zo ZEP je znížený na 50%),b) správne poplatky za živnosti - 5 eur za každú voľnú a 15 za každú remeselnú alebo viazanú, c) náklady na overovanie podpisov.

  22.Zakladám s.r.o..Do firmy potrebujem prijať 7 ľudí.Mám nárok na dotáciu,ak prijímam z úradu práce?

  Odpoveď:Áno, môže Vám vzniknúť nárok na dotáciu od úradu práce, ak zamestnáte znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je evidovaný ako znevýhodnený uchádzač o zamestnanie najmenej tri mesiace. Výška a dĺžka poskytovania príspevku však závisí od množstva faktorov, napr. od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa. Bližšie informácie Vám poskytnú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa Vášho budúceho sídla.

  23.Naša firma má záujem prejsť zo živnosti na s.r.o. . Ako máme postupovať?

  Odpoveď:Živnosť nie je možné zmeniť - transformovať na s.r.o. Ak chcete prestať podnikať na živnosť a začať podnikať prostredníctvom s.r.o., znamená to, že je potrebné zrušiť živnosť a zároveň založiť a zaregistrovať do obchodného registra novú s.r.o. Nie je však vylúčené, aby ste si zároveň (ak na to máte svoje dôvody) ponechali živnosť aktívnu.Zrušenie živnosti a registráciu s.r.o. je možné vykonať k jednému zvolenému dátumu. S.r.o. však bude mať úplne nové IČO, musíte si ju prihlásiť ako platiteľa dane z príjmov (teda bude mať nové DIČ), príp. DIČ pre DPH (ak si ju zaregistrujete ako platcu DPH). Nie je možné, aby Vaša s.r.o. prevzala IČO a iné identifikátory z Vašej pôvodnej živnosti. Nová s.r.o. bude tiež vybavený nový živnostenský list alebo iné podnikateľské oprávnenie.

  24.Obchodný register vzniesol námietku proti prvozápisu spoločnosti do OR. Mám chybu v časti základné imanie v spoločenskej zmluve. Chcem to urobiť takto - urobím dodatok k spoločenskej zmluve, kde opravím konkrétnu časť a urobím úplné znenie spoločenskej zmluvy + sprievodný list. Uvažujem správne?

  Odpoveď:Nemusíte robiť dodatok. Urobte nové úplné znenie spoločenskej zmluvy, kde v úvode konštatujete, čo sa stalo (dohoda všetkých zakladateľov o oprave chyby v pôvodnej spol. zmluve) a základné imanie už uveďte správne. Všetky podpisy zakladateľov znova overte. Toto dajte ako prílohu k námietkam. Ak bola chyba aj v návrhovom formulári, priložte nový (aj s overeným podpisom, resp. podpísaný ZEP-om).

  25.Zakladám sro a nastal jeden veľký problém zo sídlom spoločnosti. Z majiteľom nehnuteľnosti som sa dohodol že umožní sidlo sro. Zo živnostenského už mám osvedčenie, všetky papiere aj overené a nastal problém, že majiteľ nechce podpísať súhlas. Na súd sa to podať nedá lebo by to neprešlo. Už mám inú adresu, aj podpísaný súhlas, ale na osvedčení je iná adresa. Je možné ešte zmeniť sídlo na zivnostenskom úrade?

  Odpoveď:Pripravte nové úplné znenie zakladateľskej listiny, v ktorej zmeníte sídlo (podpíšte a overte ho normálne s aktuálny dátumom). Následne skúste kontaktovať živnostenský úrad, či Vám vydajú úradný záznam k zmene sídla, ak áno priložte ho k podaniu na zápis s.r.o. Ak úradný záznam o zmene sídla nevydajú, k podaniu do obch. registra priložte živnostenský list, pôvodnú aj novú zakladateľskú listinu. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti (§ 57) alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie.

  26. Môže na Slovensku ponikať s.r.o. so sídlom v Anglicku?

  Odpoveď: Áno, môže, avšak mala by si v SR zriadiť organizačnú zložku zapísanú do obch. registra.

  27. Prosim o radu - co je potrebne k ziskaniu ceskeho zivnostenskeho listu obcanom SR?

  Odpoveď:Získať živnosť v ČR nie je nič komplikované, podobne ako u nás. Isto budete potrebovať slovenský výpis z registra trestov, ďalej preukázať vzťah k miestu podnikania (list vlastníctva, nájomná zmluva). Majú tam užší rozsah voľných živností, ale napr. niektoré živnosti, ktoré sú u nás viazané sú tam voľné (realitná činnosť). Pobyt na území ČR nie je potrebný.

  28. Sme traja a chceme spolu podnikať.Rozmýšlali sme akú formu podnikania na začiatok zvoliť, kedže jeden z nás žiada o príspevok na rozbehnutie podnikania na UPSVaR v PP ( aktualne podla pracovníka na urade max. 2500 Eur v tomto okrese !!! ) Nechceme zakladať všetci traja živnosť, na začiatok je to nákladné, tak ako aj sro. Rozhodli sme sa preto , že živnosť založí len ten čo žiada o príspevok a my .... a tu je problem. Nevieme či nás má zamestnať, alebo máme isť na úrad práce a zamestnať sa unho na dohodu, alebo aká je ešte možnosť ? Neskor to dame na sro. no zo začiatku necheme riskovať.Ten "tichý spoločník" či ako sa to volá nie je riešením ? o čom to je ? Existuje aj nejake tlačivo-zmluva, kde by sme si vedeli určiť že každý vlastníme 33% podiel z daného podnikania aj ked to bude vedené len nanho ? pre istotu ... Dakujem

  Odpoveď:Zmluvou o tichom spoločenstve sa tichý spoločník zaväzuje poskytnúť podnikateľovi vklad a zúčastňovať sa s ním na výsledku jeho podnikania (na zisku aj strate určeným podielom). Tichý spoločník teda poskytuje kapitál podnikateľovi a získava za to nádej na podiel na zisku ale riskuje aj stratu. Zrejme by ste sa mali dohodnúť, že všetci prispejete rovnakou sumou, pričom dvaja z Vás sa stanú tichými spoločníkmi, každý s podielom 1/3 na zisku aj strate. Mali by ste si dohodnúť mechanizmus odsúhlasovania výdavkov. Spôsoby ukončenia zmluvy sú uvedené v ust. § 679 Obchodného zákonníka, a predstavujú dosť široké možnosti pre živnostníka - podnikateľa, ako sa vyvliesť z dohody o tretinových podieloch. Zmluva o TS môže byť vhodná pre vaše zámery, ak budete spoločnosti produkovať (poskytovaním služieb alebo výrobou tovarov) peňažný príjem. Keď však začnete tento príjem priebežne investovať (napr. na rozšírenie výroby), budete musieť riešiť, kto bude vlastníkom majetku a vhodnejšie bude (aj z daňového a účtovného hľadiska), aby to bol živnostník. Ale zase, ak by ste sa vyhli priebežnému "míňaniu" spoločne zarobených peňažných prostriedkov, a po skončení účtovného obdobia roka by ste sa dohodli, že zisk si nerozdelíte ale investuje, Vaše pôvodné vklady by sa zvýšili, a stále by Vám voči živnostníkovi trval nárok na ich vrátenie (tj nielen pôvodných ale aj nevyplatených podielov na zisku). Skrátka treba si to dobre rozmyslieť a naštudovať.

  29. Koľko stojí založenie s.r.o. bez pomoci nejakej firmy čo sa tym zaobera? Povedzme ze zakladne imanie bude 1 euro (ako to planuju uzakoniť), tak k tomu ešte koľko budem potrebovať za kolky a nejake poplatky?

  Odpoveď:Základné poplatky sú: súdny poplatok - 331 eur (ak návrh podávate s využitím zaručeného elektornického podpisu je znížený na 50% - 165,75 EUR), správne poplatky za živnosti - 5 eur za každú voľnú a 15 za každú remeselnú alebo viazanú, náklady na overovanie podpisov.

  30. Idem zakladať s.r.o. , ktorej predmet činnosti bude 1.výroba liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia. 2. výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckych závodoch so sídlom v obci....atď Bude to viac osobová s.r.o. Vie mi poradiť ako postupovať v tejto delikátnej situácii. Ako založiť pálenicu.Máte niekto skúsenosť.

  Odpoveď:Podľa našich vedomostí, najskôr je potrebné založiť a zaregistrovať s.r.o. (výpis z obchodného registra je jednou z príloh žiadosti o povolenie) a následne vybaviť povolenie od ministerstva pôdohospodárstva. Na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu je potrebné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pozor na požiadavku zvýšeného zákl. (resp. vlastného) imania v závislosti od zvoleného druhu činnosti.

  31. Aká právna forma je vhodná pre hudobnú skupinu? Samozrejme z toho vyplýva aj otázka registrácie na príslušných úradoch atď... Pôvodne som dostal ako tip neziskovú organizáciu, no samotná činnosť (koncerty, príp. nahrávanie albumov) sama o sebe odporuje slovu "nezisková". Rád by som totiž riešil zoskupenie ako jeden celok, keďže momentálne sa zmluvy riešia vždy s jednotlivými členmi. (násobne viac administratívy, podpisovania a asi poznáte podobné byrokratické radosti) Ideálny stav by bol taký, keby za skupinu mohli vystupovať v jej mene poverené osoby, ktoré by riešili všetky záležitosti za celok.

  Odpoveď:Váš problém môžete riešiť buď uzavretím obvyklenej mandátnej zmluvy s manažérom (ktorý by zastupoval na základe samostatne uzavretej zmluvy každého člena skupiny) alebo ak si chcete komerčné veci riešiť sami len jednoduchšie, tak založením s.r.o., v ktorej budú mať členovia kapely dohodnuté podiely (vklady do zákl. imania), podobne to majú nap. Horký ... Predmet podnikania s.r.o. by zrejme mohla byť vydavateľská činnosť (zahŕňa aj nakladanie s výsledkami tvorivej aut. činnosti), organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov).

  32. Potreboval by som poradiť, chcem začať "podnikať" s prevádzkou paintaballu, chcel by som vybudovať areál a začať. Mám nápady aj kapitál, môj problém spočíva v právnej stránke veci. Prevádzovať to ako športový klub, resp. môže športový klub vykazovať zisk? Alebo ako s.r.o, živnosť, ... ?

  Odpoveď:Ak to má byť podnikateľská činnosť (zameraná na zisk), tak rozhodne v záujme obmedzenia rizika založenie s.r.o. Pre eseročku vybaviť živn. oprávnenie minimálne v tomto rozsahu: Prevádzkovanie športových zariadení, Služby požičovní a príp. aj Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, ale odporúčam Vám to ešte prekonzultovať na živ. úrade. Treba si premyslieť, či tam nebudete prevádzkovať aj nejaké pridružené služby (bufet a pod.). Ak už máte premyslený koncept poskytovania služby, nakoľko ide o činnosť, pri ktorej môže dochádzať k zraneniam, mali by ste si pripraviť nejakú základné upozornenia a výhrady, ktoré by zákazníci podpisovali (vlastné riziko).

  33. Chcem si zalozit firmu, budem podnikat popri zamestnani na plny uvezok, predpokladam ze prvy rok podnikania bude mat firma velmi male alebo ziadne zisky, ake poplatky-odvody je potrebne platit statu, poistovniam? dakujem

  Odpoveď:Ak si ako konateľ a jediný spoločník nebudete vyplácať žiadnu odmenu (príjem a pod.), na konci účtovného obdobia odvediete 19% daň z príjmu z výsledku podnikateľskej činnosti s.r.o. (zo zisku vytvoreného za dané účtovné obdobie). Ak si jediný spoločník dá po skončení účt. obdobia vyplatiť zisk (alebo jeho časť), podiel na zisku podlieha 14% zdravotnému odvodu (časť platí s.r.o., časť spoločník). Ak zisk nedosiahnete, neplatíte ani daň, ani zdravotný odvod.

  34. Chcel by som si otvorit zivnost alebo s.r.o cku...neviem,co je lepsie...a co vsetko potrebujem k zalozeniu k zivnosti?

  Odpoveď:Porovnanie podnikania prostedníctvom sro a prostredníctvom živnosti je spracované vo forme prehľadnej tabuľky uvedenej na našej webovej stránke http://www.sroservis.sk/zivnost-a-sro-zakladne-rozdiely.html Závery porovnania nie je možné absolútne zjednodušiť, nakoľko zámery podnikateľov, predpokladaný rozsah príjmov a ochota niesť riziko spojené s podnikaním je u rôznych podnikateľov rôzna. Ak sa predsa len pokúsime o zjednodušenie, možno povedať, že živnosť je vhodná pre začínajúcich podnikateľov, ktorí sú ochotní podstúpiť riziko neobmedzeného ručenia. Pre vybavenie živ. listu potrebujete ohlásenie živnosti (vyplnený formulár - jeho vzor nájdete na stránke ministerstva vnútra) a zaplatenie správneho poplatku 5 eur každá voľná živnosť a 15 eur každá viazaná alebo remeselná. Ak si zvolíte podnikanie v oblasti viazanej alebo remeselnej živnosti musíte Vy alebo Vami ustanovený zodpovedný zástupca spĺňať aj osobitné podmienky (vzdelanie, resp. prax) uvedené v prílohe živ. zákona (opäť nájdete na stránke min. vnútra).

  35. Chceme založiť rodinnú s.r.o. a uvažujeme, že spoločníkmi by boli manželka a dcéra, pričom by boli aj konateľmi. Ja by som bol iba zamestnanec na čiastočný( 50 % ) úväzok. Môžem byť aj konateľom, bez toho aby som si uplatňoval odmenu, a teda platil odvody iba zamestnanec ?

  Odpoveď:Ano, môžete byť aj konateľ a spoločnosť Vám nemusí vyplácať odmenu (ak sa tak v dohode o výkone funkcie konateľa dohodnete). Neuvádzate, z akých dôvodov, chcete byť zamestnancom s.r.o. V zásade však platí, že ak sa stanete zamestnancom, na Vás vzťah so spoločnosťou sa bude vzťahovať Zákonník práce a teda aj ustanovenia o minimálnej mzde, ktorá, resp. jej zodpovedajúco znížená časť (50%) by Vám mala byť vyplatená. Ak si však budete odmenu za svoju činnosť pre spoločnosť vyplácať z pozície konateľa, odvody platíte len z tej sumy, ktorá je Vám skutočne vyplatená a ktorá nemusí zodpovedať požiadavkám minimálnej mzdy (tj môže byť aj nižšia ako minimálna mzda). Príp. odmena za prácu v sro (ak nemáte osobitné dôvody na jej vyplácanie priebežne) môže byť zo spoločnosti "vytiahnutá" ako podiel na zisku (po skončení účtovného obdobia - nie je možné vyplácať preddavky na budúci zisk). Ten však podlieha zdravotnému odvodu.

  36. Ak by som mohol, tak mám doplňujúce otázky k otázke č. 35. Ak nebude priebežne vyplácaná odmena konateľa ( prípadne vôbec ), môžem si priebežne mesačne uplatňovať náklady napr. cestovné náhrady na pracovné cesty, nákup PHM do firemného auta, a pod.? Môžem byť v evidencii úradu práce ako nezamestnaný, pričom poberať príspevok - dávky ako nezamestnaný ( 6 mesiacov ) a súčasne vykonávať funkciu konateľa bez vyplácania odmien?

  Odpoveď:K prvej otázke - cestovné a náklady na PH by mali byť uhrádzané priamo z peňažných prostriedkov s.r.o. - dostanete zálohu z pokladne alebo účtu s.r.o. a po obstaraní tovaru (cestovné alebo PH) sa záloha zúčtuje. Či však tieto náklady spoločnosti sú zároveň aj daňovými nákladmi spoločnosti, si prosím, overte u svojho účtovníka. K druhej otázke - môžete byť súčasne konateľ (nie však už spoločník s.r.o.) a zároveň poberať dávku v nezamestnanosti. Podľa ust. § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti však mzda alebo odmena, za ktorú prácu vykonávate však nesmie presiahnuť 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov; Uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu výkon zárobkovej činnosti a predpokladaný príjem zo zárobkovej činnosti, najneskôr v deň pred začiatkom vykonávania tejto činnosti a preukázať skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny za uplynulý kalendárny mesiac v termíne podľa § 34 ods. 5. (pri pravidelnej mesačnej návšteve úradu). O oznamovaní týchto skutočností sa informujte na svojom úrade práce.

  37. Prosím o vysvetlenie rozdielu medzi spoločenskou zmluvou a zakladateľskou listinou / okrem toho, že spoločenskou zmluvou sa s.r.o. zakladá ak je viac zakladateľov a zakladateľskou listinou sa s.r.o. zakladá ak je iba jeden zakladateľ /. Je iná aj forma alebo len názov dokumentu, pretože Obchodný zákonník uvádza, že aj Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva? Zapísal by obchodný register aj s.r.o.-čku založenú spoločenskou zmluvou ak by bol iba jeden zakladateľ?

  Odpoveď:Myslím, že ste presne pomenovali rozdiel medzi zakladateľskou listinou a spoločenskou zmluvou. Ak spoločnosť zakladá jediný spoločník nahrádza spoločenskú zmluvu zakladateľská listina, ktorá musí obsahovať rovnaké náležitosti ako spol. zmluva (§ 57 ods. 3 Obch. zákonníka). Rozdiel je teda v počte spoločníkov (1 alebo viac) a v názve. Forma a obsah sú inak totožné (neplatilo to vždy - pôvodne bola na zakladateľské listiny predpísaná sprísnená forma notárskej zápisnice). Otázku, či register zapíše sro s jediným spoločníkom založenú spoločenskou zmluvou, Vám nevieme jednoznačne odpovedať. Ak by posudzoval listinu podľa jej obsahu - mal by prísť k záveru, že je to svojim obsahom zakladateľská listina, hoci je nazvaná ako spoločenská zmluva. Ak však register pristúpi k posúdeniu listiny vo formálnom zmysle (a je fakt, že v posledných rokoch sa urobilo veľa, aby toto konanie bolo veľmi formálne a tým aj rýchle a objektívne) má v zákone o obchodnom registri minimálne dve ustanovenia, o ktoré sa môže oprieť pri zamietnutí návrhu.

  38. Dobry den, chcem sa informovat ci je mozne zriadit kancelariu na Sk,pokial je sidlo s.r.o v Cechach(rozsirit to).Z toho dovodu aby sa uz nemuselo cakat na zalozenie dalsej s.r.o a hned by sa dalo podnikat.

  Odpoveď:Vo všeobecnosti platí, že podnikať na území SR môže zahraničná právnická osoba iba prostredníctvom organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri (ktorá má vybavený slovenský živnoský list). Pokiaľ zahraničná s.r.o. podniká na území SR pred splnením tejto podmienky jej postup nie je legálny (samozrejme závisí aj od predmetu činnosti, napr. virtuálne činnosti je možné vykonávať aj cezhranične). Zápis organizačnej zložky do obchodného registra trvá rovnako ako založenie novej s.r.o. , t.j. cca 3 týždne. Zriadenie slovenskej s.r.o. s využitím našich služieb je v podstate veľmi jednoduché (my pripravíme všetky potrebné listiny, klient ich podpíše a my následne vybavíme živnostenské oprávnenie aj a registráciu s.r.o. do obch. registra).

  39. Mal by som záujem o založenie s.r.o., živnosť prevádzkujem od roku 2010. Vedeli by ste mi poradiť čo všetko by ste k tomu odo mňa potrebovali, ak by som ju zakladal v spolupráci s Vašou spoločnosťou.

  Odpoveď:Je nám ľúto, ale neposkytujeme poradenstvo vo veci podnikania mimo územia SR (nevieme vyhodnotiť, čo by bolo pre Vás výhodnejšie podľa anglickej právne úpravy, resp. aké úrady je potrebné vo VB navštíviť, aby ste tam mohli podnikať prostredníctvom slovenskej s.r.o., resp. slovenskej živnosti). Ak by ste mali podnikať na Slovensku, asi by ste si mali zvážiť, aký cieľ chcete vlastne podnikaním dosiahnuť. Ak sa na podnikaní majú zúčastňovať 2 osoby v rovnocennom postavení, ktoré budú chcieť spoločne nadobúdať nejaký majetok (napr. vozidlo) a vystupovať voči klientom pod jedným obchodným menom, zrejme by som Vám odporučila založiť s.r.o. Naviac pri tejto forme podnikania je riziko limitované na sumu Vášho nesplateného vkladu zapísaného do obch. registra. Môžete si zvoliť aj podnikanie - každý na vlastný živnostenský list, pričom môžete vytvoriť združenie za účelom dosiahnutia spoločných hospodárskych záujmov. Pri takejto forme spolupráce však každý zo zúčastnených v podstate koná sám za seba, s neobmedzeným ručením a riadením si vlastného biznisu (každý si bude samostatne zabezpečovať aj administráciu svojho biznisu, jeho účtovanie, platenie daní a pod.).


  40. Radi by sme založili firmu v Anglicku, ide o prepravu osôb 9 miestnym autom, chceme aby firma mala dvoch majiteľov. Čo je podľa Vás najvýhodnejšie pre začiatok aby si obaja založili živnosť? Aký je postup pre založenie firmy z dvomi majiteľmi a ako sa volajú úrady ktoré bude treba navštíviť? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

  Odpoveď:Ďakujeme za Váš predbežný záujem o naše služby. Ako odpoveď na Vašu otázku si Vám dovoľujem zaslať registračný formulár na založenie jednoosobovej s.r.o. za cenu 305 EUR (z toho 165,75 EUR je súdny poplatok). V cene sú zahrnuté aj voľné živnosti. Ak máte záujem o poskytnutie tejto služby, prosím, doručte nám vyplnený formulár a výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti, v ktorej bude mať s.r.o. sídlo z www.katasterportal.sk Na základe týchto podkladov Vám pripravíme a zašleme na podpis zakladateľskú dokumentáciu. Na základe Vami podpísanej dokumentácie následne zabezpečíme vybavenie živnostenského listu a zápis Vašej s.r.o. do obchodného registra.


  41. Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, čo by pre mňa bolo výhodnejšie, či založiť s.r.o. alebo ísť na voľnú živnosť. Týkalo by sa to organizovania spoločenských a kultúrnych podujatí (zrealizovanie samotných smútočných rozlúčok ako rečník/ a sprostredkovanie komplexných pohrebných služieb. T.j. mala by som z toho nepravidelný príjem. Poraďte mi, čo by pre mňa bolo výhodnejšie. Taktiež aké odvody a komu by som musela platiť. Ďakujem za radu a pekný deň

  Odpoveď:Dobrý deň, podľa toho, čo ste nám uviedli (t.j. nepravidelný, zrejme aspoň zo začiatku nie veľmi vysoký prijem, v podstate nízko rizikové podnikanie) by som Vám odporučila zriadiť si len živnosť, a to najmä z dôvodu úspory na odvodoch v prvom roku. Následne ak by Váš príjem zo živnosti presiahol cca 4.000 EUR v prvom kalendárnom roku by ste mohli zvažovať založenie s.r.o. Čo sa týka odvodov v prvom roku nebudete platiť sociálne odvody, avšak zrejme by ste si mali platiť preddavok na zdravotné odvody cca 46 EUR mesačne (ak platíte zdravotné odvody ešte z iného dôvodu - zamestnanec alebo poistenec štátu), prosím, prekonzultujte si platenie preddavkov so svojou zdravotnou poisťovňou.

  42. Priateľ má v ČR založenú s.r.o./je to občan ČR/ - Obchodná činnosť, je v ČR vedený aj ako štvrťročný platca DPH...Chce si na Slovensku otvoriť obchod s textilom, ktorý bude zakúpený v zahraničí...Tovar to bude nový, bude však napr.nižšie kvality... Aké sú pre ňho podmienky na Slovensku na takéto podnikanie? Kde by som mohla nájsť ohľadom toho všetky informácie?

  Odpoveď:Dobrý deň, ak si chce v SR zriadiť kamenný obchod (t.j. nebude tovar dodávať zo zahraničia formou e-shopu), má v zásade na výber z týchto možnosti: a) česká s.r.o. si zriadi v SR organizačnú zložku zaregistrovanú do obchodného registra (pre ktorú je potrebné vybaviť slovenský živnostenský list), b) priateľ si zriadi slovenskú s.r.o. alebo c) vybaví si slovenský živnostenský list. Samozrejme nového podnikateľa je potrebné zaregistrovať na príslušný daňový úrad pre plnenie daňových povinností (daň z príjmov, DPH a pod.). Otvorenie obchodu - vyžaduje ohlásenie prevádzkarne na živn. úrad, súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ktorý môže určiť ďalšie podmienky), ohlásenie otváracích hodín obci). Prípadných zamestnancov je potrebné ohlásiť do Sociálnej a zdravotných poisťovní.

  43. Mam moznost kupit podiel v Slovenskej sro so zahranicnou ucastou. Jedna sa o podiel vo vyske 5%, imanie sro je cca 1mil Eur, uctovna hodnota firmy 500tis Eur. Ake vyhody a rizika su spojene s uvedenym vstupom do spolocnosti? V uvedenej spolocnosti mam dosah na jej fungovanie.

  Odpoveď:Riziká sú obdobné ako pri s.r.o. iba so slovenskou účasťou, takže za záväzky s.r.o. zodpovedáte iba do výšky nesplateného vkladu zapísaného do obch. registra. Do úvahy je potrebné tiež vziať možnú príplatkovú povinnosť spoločníkov nad hodnotu ich vkladu na úhradu strát spoločnosti (ak o tom rozhodne VZ). Ak Váš vklad (op, ktorý kupujete) bude v celom rozsahu splatený, zrejme by ste si mali len zvážiť, či sa Vám vráti investícia do ceny obchodného podielu (napr. aké sú predpokladu dosahovania zisku spoločnosťou a či sa tento ziska aj štandardne vypláca). Chápem to tak, že získanie podielu je formou Vašej odmeny za Vašu doterajšiu prácu a zrejme aj spôsob, ako Vás motivovať do budúcnosti. Ak Vaša investícia zodpovedá Vašim možnostiam a predpokladáte, že v spoločnosti ešte nejakú dobu zostanete pracovať a zároveň poznáte je potenciál, zrejme nie je čo zvažovať.

  44. Dobrý deň , potrebovala by som poradiť, aký je postup ak som založila s.r.o.a zároven chcem zrusit živnost s tým ,že moja prevádzka /kadernictvo/bude fungovat pod novou s.r.o.-čkou kde všade to treba prihlásit resp. odhlásit živnost a ešte by som chcela vediet, aký je postup ak sa chcem zamestnat vo vlastnej s.r.o.-čke .

  Odpoveď:Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že vykonávate činnosť pri ktorej ste v kontakte so zákazníkom neodporúčam Vám kontinuálny prechod zo živnosti na s.r.o. (t.j. v jeden deň zanikne živnosť a k ďalšiemu dňu vznikne s.r.o.), ale by obe entity dočasne fungovali popri sebe. Inak by sa mohlo stať, že s.r.o. by dočasne do vybavenia všetkých potrebných povolení nefungovala plne v súlade s právnymi požiadavkami. To by znamenalo, že najskôr: -1. založíte si s.r.o., vybavíte nový živnostenský list (vrátane ohlásenia prevádzkárne, kde vykonávate danú remeselnú živnosť a požiadania o registráciu s.r.o. pre daň z príjmov na príslušnom daňovom úrade) a registrujete si s.r.o. - tieto služby Vám vieme poskytnúť za odmenu 305 EUR (vrátane súdneho poplatku a voľných živností) -2. následne si zistíte DIČ na daňovom úrade (resp. príde Vám kartička o DIČ), otvoríte si účet na s.r.o. -3. vybavíte si nové povolenie hygienika na priestory kaderníctva -4. ohlásite činnosť príslušnému obecnému úradu -5. prenastavíte si registračnú pokladňu -6. ak to považujete za potrebné, s.r.o. uzavrie pracovné zmluvy so zamestnancami a vznik pracovného pomeru oznámi Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotne poisťovni na príslušných tlačivách (zodpovedný zástupca pre živnosť, ktorý je spoločníkom s.r.o., nemusí byť v pracovnom pomere so s.r.o.). Keď získate povolenie hygienika na priestory kaderníctva, s.r.o. môže začať vykonávať túto činnosť v daných priestoroch, t.j. už nie je potrebné "držať" živnosť a môžete ju zrušiť - podaním predpísaného tlačiva na príslušný živn. úrad. Živnostenský úrad zabezpečí oznámenie aj na príslušný daňový úrad (musíte však vrátiť kartu s DIČ - aj poštou) a Vašej zdravotnej poisťovni. Pokiaľ ste bola ako živnostníčka zaregistrovaná v Sociálnej poisťovni, musíte im oznámiť ukončenie živnosti.

  45. So zaujmom som si precital vsetky otazky a odpovede na Vasej stranke a mam niekolko, ktore tam este nie su. Podnikam ako zivnostnik, v predmete podnikania mam okrem volnych aj viazanu zivnost, manzelka dtto. Mam moznost zamestat sa v statnej sprave, obecnej samosprave alebo v admistrative VUC, vsade by som vykonaval cinnost na ktoru mam odbornu sposobilost. Je mozne dalej vykonavat zivnost s predmetom cinnosti rovnakym ako je predmet pracovneho pomeru? Voci svojim zakaznikom som zmluvne zaviazany uskutocnit urcite cinnosti a aj do buducna je pre nich vyhodnejsie uzavriet so mnou obchodny vztah ako dohodu o vykonani prace. Ak to nie je mozne, existuje nejaka lehota do ktorej je mozne ukoncovat zmluvne zavazky vyplyvajuce zo zivnosti a sucasne uz byt zamestnany? Ako by sa posudzoval tento konflikt zaujmov, ak by sme s manzelkou zalozili s.r.o. bez dalsich zamestnancov, ktora by mala zapisany ten isty predmet podnikania ako v potencialnom zamestnani a bol by som a) spolocnikom, b) tichym spolocnikom, c) konatelom? Ktora z moznosti je vzhladom na odvody najvyhodnejsia, bez ohladu na to ci budem mat uzavrety aj iny pracovny pomer? Ak by som bol iba tichy spolocnik, akym sposobom by s.r.o. preukazovala odbornu sposobilost na moju viazanu zivnost? Pre vysvetlenie - predmet cinnosti je rovnaky z hladiska klasifikacie cinnosti a obsahu prac, ale nie z hladiska konkretneho obchodneho pripadu, takze sa nikdy nestane ze na urcitej konkretnej cinnosti pre svojho konkretneho zakaznika by som pracoval v jeho zaujme a zaroven by som ten isty pripad riesil v ramci svojej pracovnej naplne ako zamestnanec. Je vsak pravdepodobne, ze nastanu situacie ked v ramci vykonu zamestnania budem pracovat na pripade ktoreho ucastnikom je niektory z mojich byvalych/sucasnych zakaznikov aj ked nie v konkretne posudzovanej veci.

  Odpoveď:Riešenie Vašej situácie závisí od toho, aký právny vzťah sa vytvorí medzi Vami a Vašim zamestnávateľom a od Vašej pracovnej pozície: a) ak pôjde o štátnozamestnanecký vzťah - budú sa na Vás vzťahovať obmedzenia uvedené § 61 zákona č. 400/ 2009 Z.z. o štátnej službe, t.j. nebude môcť podnikať a ani vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s popisom činnosti jeho štátnozamestnaneckého miesta. Rovnako nebudete môcť byť ani členom riadiacich orgánov právnických osôb podnikateľov. Výnimky z týchto zákazov nájde v zákone č. 400/2009 (§61) b) ak pôjde o výkon práce vo verejnom záujme bude sa na Vás vzťahovať zákon č. 552/2003 - najmä obmedzenia uvedené v § 8, 9 a 9a c) ak pôjde o štandardný pracovný pomer - bude sa na Vás vzťahovať ust. § 83 zákona č. 311/2001 Zákonník práce. Aktuálne verzie zákonov nájdete na jaspi. Nájdete tam tiež lehoty v rámci, ktorých musíte svoju činnosť prispôsobiť príslušnému zákonu. Je nám ľúto, ale v rámci tejto poradne nemáme časový priestor na detailné rozoberanie všetkých možných hypotetických situácii klientov, môžete si však objednať odplatné poradenstvo. Najviac slobody v oblasti podnikania Vám zabezpečí možnosť pod písm. c) - to však nebude platiť, ak sa zamestnáte u spoločnosti, ktorá podniká v rovnakom predmete podnikania ako Vy. Pre viazanú živnosť musí byť ustanovený zodpovedný zástupca, ak nie je zároveň spoločníkom s.r.o., musí byť v pracovnom pomere k spoločnosti. Teda, ak Vám právny vzťah k inému zamestnávateľovi bude brániť byť spoločníkom s.r.o., musíte si nájsť inú fyzickú osobu, ktorá sa stane buď spoločníkom s.r.o. alebo jej zamestnancom a ktorá zároveň spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady. Príjem tichého spoločníka nepodlieha dani z príjmov ani odvodom. Nakoľko však budete zrejme podnikať s manželkou, využitie tohto inštitútu mi vo Vašom prípade nedáva osobitný zmysel. Príjem konateľa podlieha odvodom a daniam obdobne ako príjem zamestnanca (troška iný režim je v prípade nepravidelne vyplácaných príjmov). To platí aj pre odmenu vyplácanú spoločníkovi za jeho činnosť pre s.r.o. Ak si spoločník s.r.o. vyberie len svoj podiel na zisku (po skončení účtovného obdobia), je podiel je zaťažený len 14% zdravotným odvodom. Najoptimálnejšie riešenie teda je - konateľ a spoločník bez príjmu, a vyplácanie podielu na zisku spoločníkovi po skončení kalendárneho roka.

  46. Idem zakladat s.r.o., na slovensku, moj manzel je anglican a ma v anglicku firmu ktora chce investovat do mojej firmy s tym ze jeho firma (Ltd – s.r.o.) ma este jedneho spolocnika a na zakladatelskej zmluve chcu figurovat ako spolocnici a mat 20% z rocneho zisku. Je toto mozne a za akych podmienok, co je potrebne od spolocnikov napr. vypis z registra trestov z anglicka, musia byt pritomny pri podpise zmluvy, musia na slovensku odviest dan z 20% zisku a taktiez v anglicku? Vopred vam velmi pekne dakujem za radu.

  Odpoveď:K Vašim otázkam: - zahraniční spoločníci sa nemusia osobne zúčastniť zakladania s.r.o. v SR, spoločenskú zmluvu však musí v ich mene podpísať splnomocnenec s úradne overeným plnomocenstvom (vhodné je využiť služby slovenského konzulátu v zahraničí, aby sa overenie podpisu nemuselo superlegalizovať a prekladať); - zahraničný spoločníci, ak sa nechcú stať konateľmi, nemusia preukazovať svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov. Zahraničná právnická osoba však musí preukázať svoju existenciu a kto za ňu koná (napr. výpisom z obchodného registra zo zahraničia, tento výpis musí byť úrade overený a preložený do slovenčiny); - ak by sa niektorý spoločník chcel stať konateľom, za podmienky že ide o občana EU, nemusí mať pobyt v SR, jeho výpis z registra trestov z domovskej krajiny však bude potrebný; - podiel spoločníka s.r.o. na zisku nepodlieha dani z príjmu. Zdaňuje sa však celkový zisk firmy (23%) a ten je následne rozdelený medzi spoločníkov (podľa nimi dohodnutých pomerov v spoločenskej zmluvy), podiel na zisku spoločníka je následne predmetom zdravotného 14% odvodu; to neplatí v prípade spoločníka - zahraničnej právnickej osoby, za ktorú sa tento zdravotný odvod v SR neplatí; Kontaktný formulár, na základe ktorého pripravíme zakladateľskú dokumentáciu, je možné ztiahnuť znašej webovej stránky. V podstate si môžete vybrať kompletné založenie za 305 EUR (dokumentácia v slovenskom jazyku), resp. nižší program alebo 415,75 EUR (dokumentácia v slovensko-anglickej verzii). Pre zabezpečenie registrácie postačuje dokumentácia v slovenskom jazyku aj keď zakladatelia sú cudzinci.

  47. Chcela by som spytat,ze ako mam postupovat,ked si chceme zalozit s kamaratkou s.r.o na vyrobu sladkosti ale ja pritom mam zivnost na kozmeticke sluzby ktoru si chcem ponechat a pracovat aj v tej sfere?!


  Odpoveď:Skutočnosť, že si chcete ponechať živnosť, nijakým spôsobom neovplyvňuje založenie s.r.o. V zásade každý spoločník s.r.o. môže mať aj iný zdroj príjmov (napr. z inej s.r.o., zo živnosti alebo z pracovného pomeru). Ak budete aj konateľom s.r.o. (čo predpokladám, že budete)- existenciou tejto Vašej živnosti nebude dotknutý ani zákaz konkurencie - za predpokladu, že novozaložená s.r.o. nebude podnikať v kozmetických službách. Ak to teda mám uzavrieť, môžete si ponechať živnosť a zároveň založiť s.r.o. so svojou kamarátkou. Zo živnosti budete odvádzať odvody v rovnakom režime ako doteraz (t.j. ak ste v minulom roku presiahli obrat cca 4.700 EUR, od 1.7. 2013 začnete platiť odvody v príslušnej sume, dane, ak Vám vznikla daňová povinnosť doplatíte do 31.3.2013), príjmy so s.r.o. sú zaťažené odvodmi pri výplate (či už priebežne počas trvania kalendárneho roka, ale ako podiel na zisku po skončení účtovného obdobia).

  48. Dobrý deň, chcel by som sa Vás spýtať na 2 veci. Prvá : Prosím Vás je možné vlatniť jednu firmu dvoma živnostníkmi? Nakoľko s kolegom plánujeme menšiu stavebnú firmu a máme obaja živnosť, tak sa chcem spýtať ako to najlepšie urobiť pokial chceme menšiu firmu a byť súčasne dvaja majitelia respektíve mať zisk na polku. Ďakujem. Druhá : Mám v pláne založiť s.r.o a zamestnávať ludí na živnosť , prosím Vás čo všetko k tomu potrebujem a aké zmluvy uzavrieť so zamestnancami aj keď budú szčo ale prakticky budú pracovať v mojej firme moc Vám ďakujem za skorú odpoveď.

  Odpoveď:Dobrý deň, - k otázke jedna, ak spolu nezaložíte právnickú osobu, napr. sro, tak spoločná firma nevznikne, to znamená, že všetky práva a povinnosti budete nadobúdať každý samostatne a samostatne si budete viesť účtovníctvo a plniť daňové a odvodové povinnosti. Môžete však medzi sebou uzatvoriť zmluvu o združení podľa ust. § 829 Občianskeho zákonníka, v ktorej sa dohodnete, že budete vykonávať podnikanie za účelom dosiahnutia spoločného prospechu (napr. pri jednotlivých zákazkach) a dohodnete si pravidlá rozdelenia získaného prospechu (zisku). Ale aj po uzavretí takejto zmluvy ostatnete 2 samostatnými právnymi subjektami. Druhá aternatíva je založenie spoločnej s.r.o., každý s podielom 50%. V tom prípade bude s.r.o. subjekt práva (na ňu sa budú uzatvárať jednotlivé zákazky) a vy ako fyzické osoby budete mať nárok na podiel na jej zisku, budete ju spoločne riadiť z pozície konateľov. Ak má byť vaša spolupráca s partnerom dlhodobá, toto riešenie je asi vhodnejšie (naviac pri s.r.o. dôjde aj k obmedzeniu ručenia do výšky nesplatených vkladov zapísaných v obch. registri), ak si chcete spoluprácu len odskúšať začnite podnikať na živnosť a uzatvorte zmluvu o združení. - k otázke dva - potrebujete založiť s.r.o., vybaviť živn. oprávnenie a zabezpečiť registráciu do obch. registra (tieto služby poskytujeme za cenu 305 EUR, pre viac info si Vás dovoľujem odkázať na našu stránku).Pre spoluprácu so živnostníkmi potrebujete s nimi uzavrieť zmluvu o poskytnutí služby - druh služby by mal byť špecifikovaný v zmluve (kúrenárske práce, maľovanie a pod.), samozrejme dohodnete si termíny a miesto vykonania práce, odmenu, požiadavky na kvalitu a pod.

  49.Môže byť sídlo sro na súkromnej adrese?

  Odpoveď:Áno, samozrejme môže byť. Pre zápis sídla do obchodného registra postačuje písomný súhlas vlastníka dotknutej nehnuteľnosti. Odporúčame priložiť výpis z listu vlastníctva z www.katasterportal.sk. V prípade využitia našej služby založenia s.r.o. alebo zmeny sídla s.r.o., Vám požadované tlačivo pripravíme spolu s ďalšou potrebnou zakladateľskou alebo zmenovou dokumentáciou.

  50. Aké doklady potrebujem k živnostenskému oprávneniu ako právnická osoba?

  Odpoveď:Právnická osoba k ohláseniu živnosti prikladá zakladateľskú listinu (alebo rozhodnutie jediného spoločníka/valného zhromaždenia o rozšírení predmetu podnikania), vyplnené tlačivo ohlásenia, plnomocenstvo (ak ohlásenie vykonáva za právnickú osobu splnomocnenec), doklad o úhrade správneho poplatku (5 eur za každú voľnú živnosť, 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú) a listiny osvedčujúce splnenie osobitných podmienok pre prevádzkovanie viazanej alebo remeselnej živnosti (ak ohlasuje takúto živnosť). Dovoľujeme si upozorniť na našu službu elektronické ohlásenie živnosti za 25 EUR, v rámci ktorej vykonáme ohlásenie za právnickú osobu. Právnická osoba v tom prípade neplatí žiadne poplatky za ohlásenie voľných živností a poplatky za ohlásenie remeselnej a viazanej živnosti sa znižujú na 50%. Už pri 6 voľných živnostiach je teda finančne výhodnejšie využiť naše služby. Naviac ušetríte si minimálne dve návštevy živnostenského úradu.

  51. Zakladáte s.r.o. aj v Košiciach?

  Odpoveď:Áno, samozrejme. Naše služby poskytujeme pre celé územie Slovenskej republiky. Umožňuje nám to podstata ich poskytovania - elektronická komunikácia s obchodným registrom aj živnostenskými úradmi. S klientmi komunikujeme mailom. Nami pripravenú dokumentáciu nám klient posiela zvyčajne poštou. Rovnako poštou mu ju doručujeme po celkovom vybavení veci.

  52. Môže byť zodpovedný zástupca rodina (rodinný príslušník)?

  Odpoveď:Áno, zodpovedný zástupca môže byť v rodinnom vzťahu k podnikateľovi - SZČO alebo k spoločníkovi alebo konateľovi s.r.o. Zároveň platí, že ak je zodpovedným zástupcom pre fyzickú osobu - podnikateľa jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku, takáto osoba nemusí byť z dôvodu výkonu funkcie zodpovedného zástupcu v pracovnom pomere k podnikateľovi. Ak tieto podmienky splnené nie sú, zodpovedný zástupca, ktorý je rodinným príslušníkom podnikateľa musí byť zároveň jeho zamestnancom. V prípade s.r.o. nie sú rodinné väzby so zodpovedným zástupcom ani prekážkou ani výhodou. Pracovný pomer k spoločnosti nemusí mať len ten zodpovedný zástupca, ktorý je zároveň spoločníkom alebo členom právnickej osoby (s.r.o.) a ak ide o obec, jej starosta.

  53. Koľko predmetov podnikania môže mať spoločnosť?

  Odpoveď:Počet predmetov podnikania s.r.o. nie je obmedzený. Pri využití našich služieb máte dokonca v cene založenia zahrnuté ohlásenie ľubovoľného počtu voľných živností.

  54. Ako si mám vybaviť živnostenský list?

  Odpoveď:Pri odpovedi na túto otázku si Vás dovoľujem odkázať na našu webovú stránku, kde nájdete kompletné informácie o živnostiach aj ich ohlasovaní. Príslušné tlačivá nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR
  alebo môžete využiť naše služby.


  ZMENY V OBCHODNOM REGISTRI

  1. Vlastním nehnuteľnosť ako súkromná osoba, založil som s.r.o. a chcem vložiť nehnuteľnosť do s.r.o. Aký je postup a čo k tomu potrebujem?

  Odpoveď: Ak sa rozhodnete vložiť nehnuteľnosť do základného imania, musíte po vypraco-vaní znaleckého posudku ako jediný spoločník s.r.o. rozhodnúť o zvýšení základného imania a prevziať záväzok na nový nepeňažný vklad. Konateľ musí následne vypracovať úplné znenie zakladateľskej listiny a potvrdiť splatenie vkladu. Listiny o týchto skutočnostiach je potrebné doložiť spolu so znaleckým posudkom a návrhom zmien do obchodného registra. Súčasne môže byť podaný návrh na vklad vlastníctva s.r.o. do katastra.

  2. Čo musí urobiť konateľ, ak druhý konateľ zomrel, aké sú jeho povinnosti voči obchodnému registru. Musí vymenovať nového konateľa, alebo môže konať sám hoci spoločenská zmluva hovorí o dvoch konateľoch. Musí ( môže?) zmeniť spoločenskú zmluvu ak chce konať ďalej sám?

  Odpoveď: Úmrtie konateľa - zánik jeho funkcie je potrebné oznámiť obchodnému do 30 dní od úmrtia a do 15 dní živnostenskému registru. Ak je stanovené, že v mene spoločnosti ko-najú vždy dvaja konatelia spolu, valné zhromaždenie (jediný spoločník) by malo vymenovať buď nového konateľa, resp. zmeniť spôsob konania, a to všetko do 3 mesiacov od úmrtia (§ 66 Obch. zák.).

  3. Premena základného imania, vkladov zo slovenských korún na eurá. Dokedy som povinný zaregistrovať premenu základného imania zo slovenských korún na eurá?

  Odpoveď: Súčasne platné právne predpisy nestanovujú žiadnu lehotu, do ktorej je potrebné premenu vykonať. Avšak nesmiete podať návrh na zápis inej zmeny do obchodného registra, ak súčasne nepodáte relevantný návrh na zápis zmeny základného imania a vkladov. Ak teda nepotrebujete zapísať inú zmenu (napr. sídla, spoločníkov a pod.), v podstate môžete čakať, až kým Vám táto potreba nevznikne a potom zároveň rozhodnúť a dať zapísať aj premenu.

  4. Je možné darovať alebo bezodplatne previesť obchodný podiel v spoločnosti na dospelé dieťa? Je nutné pripraviť darovaciu zmluvu alebo stačí len uznesenie valného zhromaždenia?

  Odpoveď: Previesť obchodný podiel bezplatne je možné, ale nerealizuje sa to darovacou zmluvou, ale zmluvou o prevode obchodného podielu, ktorá musí obsahovať náležitosti stanovené § 115 ods. 2 Obchodným zákonníkom (bez nej Vám registrový súd nezaregistruje zmenu spoločníka). K realizácii zmeny v obchodnom registri potrebujete rozhodnutie jediného spoločníka (len ak to vyplýva zo zakladateľskej listiny), zmluvu o prevode obchodného podielu, návrh na zápis zmeny. Návrh môžete podať v listinnej forme (platíte súdny poplatok 66 eur) alebo v elektronickej forme (súdny poplatok je 33 eur). Samotnú zmenu spoločníka nie je potrebné oznamovať na živnostenský úrad.

  5. Chtěla bych se informovat, co všechno je zapotřebí k odvolání jediného jednatele slovenské spol. s.r.o. Tato společnost má jediného společníka a to svou mateřskou českou firmu, která má formu a.s. kde nejsou ani společníci ani členi a 90% akcii vlastní majitel.Potřebovala by jsem poradit, co přesně je zapotřebí udělat ( zda postačí rozhodnutí jediného společníka, nebo musí být usnesení z valné hromady, zda se to musí konat v přítomnosti notáře nebo se mu po té donesou všechny podklady).

  Odpoveď:Potrebujete: (i) rozhodnutie jediného spoločníka slovenskej s.r.o. (ktorým je česká a.s.) o odvolaní konateľa (ak to bol jediný konateľ, mali by ste odrazu vymenovať aj nového), rozhodnutie môže prijať aj splnomocnenec českej spoločnosti, ak ste doteraz nevykonali premenu ZI na eurá, jediný spoločník musí súčasne rozhodnúť aj o premene (ii) výpis českej materskej spoločnosti z obchodného registra, (iii) návrh na zápis zmeny do obchodného registra. Zmenu konateľa oznámte do 15 dní aj na živnostenský úrad.

  6. Chcel by som sa opýtať akým spôsobom sa dá vyriešiť moja situácia. Dva roky dozadu sme začali s kamarátom podnikať na firmu jeho otca. Bolo to fajn nemali sme počiatočné náklady. Teraz však už robíme celkom slušné obraty a ja v podstate nemám žiadny právny nárok na peniaze z tejto firmy. Chcel by som sa vyvarovať toho, že by ma z firmy vyšupli a ja by som s tým nemohol nič robiť. Firma funguje od 1991 roku čiže obyčajná spoločenská zmluva nebude asi riešením, zároveň otec môjho kamaráta má svoje činnosti ktoré vykonáva a my svoje ( asi treba presne v zmluve stanoviť na čo presne mám nárok ). Novú firmu zakladať nechceme pretože sme si už vybudovali v brandži meno.

  Odpoveď:V spoločenskej zmluve (ktorej úplne znenie schválite potom čo kúpite časť obchodného podielu od iného spoločníka, alebo potom ako pristúpite do spoločnosti svojim novým vkladom pri zvýšení základného imania) sa môžete dohodnúť, že Vy budete mať podiel iba na zisku, ktorý spoločnosť dosiahne z určitých podnikateľských činností. V tom prípade by však bol vhodné, aby sa tieto činnosti osobitne účtovali (aby bolo zrejmé, ktoré príjmy a náklady s nimi súvisia) a mali by ste sa dohodnúť na delení fixných nákladov (ktoré sa týkajú spoločnosti ako celku - napr. nájom priestorov, ktoré využíva celá firma, daňové, účtovné služby a pod.).

  7. Čo vsetko je potrebne k zmene konateľa v s.r.o.? Ide len o jednoduchu zmenu konatelu A na konatela B v s.r.o. kde je jeden spolocnik, ktory je tym konatelom.

  Odpoveď:Potrebujete rozhodnutie jediného spoločníka o odvolaní doterajšieho konateľa a vymenovaní nového. Spolu s podpisovým vzorom nového konateľa to pripojíte k zmenovému formuláru a kolkom 66 Eur (so ZEP 33 eur) to podáte do obchodného registra. Zmenu je potrebné oznámiť aj živnostenskému úradu (pripojíte rozhodnutie jediného spoločníka) do 15 dní od rozhodnutia jediného spolčoníka.

  8. Chcem na obchodny register podat navrh na zapisanie zvysenia zakl. imania v akciovej spolocnosti. Imanie bolo zvysene rozhodnutim valneho zhromazdenia. Myslite si, ze co sa tyka OR, staci dolozit iba notarsku zapisnicu z VZ, ktora rozhodla o zvyseni?

  Odpoveď:Nie, nestačí. Ak ste rozhodli o zvýšení ZI štandardne peňažnými vkladmi - je potrebné doložiť ešte dohodu akcionárov o prevzatí nových vkladov alebo listinu upisovateľov a vyhlásenie predstavenstva o splatení aspoň 30% všetkých novoupísaných vkladov.

  9. Pocas dedicskeho konania som vyfasovala po otcovej smrti sro.Spolocnost je dlhe roky nefunkcna,OS ju dal do likvidacie a otca ustanovil likvidatorom.Poradite mi ako postupovat?

  Odpoveď:Zrejme si musíte Vy sama ujasniť, či si chcete eseročku ponechať (prípadne ak nájdete kupca, predať) alebo ukončiť jej likvidáciu a vymazať ju z obchodného registra. Po ukončení dedičského konania by ste mali na základe notárskej zápisnice vykonať prepis spoločníka a prípadne aj funkcie likvidátora na Vás. Ak je už bola likvidácia s.r.o. zo strany Vášho otca dokončená, prípadne môžete oznámenie o právnom nástupníctve spojiť s návrhom na výmaz spoločnosti z obch. registra (aby ste ušetrili na poplatkoch).

  10. Mali sme dvoch konatelov, uz mame len jedneho a pri tejto zmene sa ten, ktory ostal, rozhodol zmenit aj nazov spolocnosti. Vsetky dokumenty, ktore sa tejto zmeny tykali urobil pravnik a navrh na vklad o zmene do OR bol podany 01.04.2011. Pravnik nam tvrdi, ze uz od tohto datumu mozme pouzivat novy nazov spolocnosti v uctovnictve. Mne sa to vsak nezda, nakolko bol podany len navrh, ale este to nie je zapisane v OR. Tymto Vas prosim, aby ste mi poradili, ci mozem od datumu 01.04.2011 vystavovat faktury s novym nazom spolocnosti alebo pouzivat stary nazov do doby, kym tato zmena nebude zapisana v OR.

  Odpoveď:Zmena obchodného mena, sídla, základného imania, nastáva až odo dňa zápisu v obchodnom registri (konštitutívny zápis).

  11. Dobrý deň, chcem požiadať niekoho o radu. Som vedúca organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby /len formálne-všetky práva a rozhodnutia robil majiteľ firmy/ a končím pracovný pomer k 30.4.2011. Moju funkciu vykonáva kolegyňa, ale nič sa v OR nezmenilo aj napriek tomu, že som s výpoveďou predložila žiadosť o výmaz z OR, ktorú zamestnávateľ podpísal. Môžem požiadať ja sama o výmaz z OR? Ak áno, aké doklady na to potrebujem.

  Odpoveď:Ako vedúca organizačnej zložky (podniku zahraničnej osoby) ste oprávnená konať v jej (jeho) mene, t.j. máte aj právo podať návrh na výmaz vašej osoby z obchodného registra. K návrhu (ide o formulár č. 16 na www.orsr.sk) by ste mali priložiť listinu, z ktorej vyplýva zapisovaná zmena a deň skončenia funkcie štatutára. Ak zo zriaďovacej listiny vyplýva, že zánik funkcie vedúceho organizačnej zložky skončí dňom uvedeným vo vzdaní sa funkcie, napíšte a doručte (aj osobne s potvrdením doručenia) materskej spoločnosti list, ktorým sa vzdávate funkcie vedúceho OZ k 30. 4. 2011. Po doručení vzdania sa funkcie podajte návrh do obchodného registra (ale ešte pred 30. 4., nakoľko potom Vám funkcia zaniká). Ak v zriaďovacej listine nie je zánik funkcie bližšie špecifikovaný, zrejme by ste mali byť v režime § 66 ods. 2 a teda funkcia Vám zanikne (ak príslušný orgán materskej spoločnosti nerozhodne o vymenovaní nového vedúceho skôr) tak, až uplynutím 3 mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie. Opäť návrh počas tejto lehoty môžete podať Vy, nakoľko Vaše vzdanie sa funkcie nadobudne účinnosť až uplynutím3 mesačnej lehoty. V zásade je najmä záujmom materskej spoločnosti, aby vykonala zmenu vedúceho organizačnej zložky (nakoľko to je apriori osoba, ktorá môže konať jej mene).

  12. Menili sme konateľov spoločnosti a upravovali sa aj pomery obchodných podielov, z toho vzniklo nové znenie SZ, ktorá bola uložená aj do OR. Musia túto SZ podpísať všetci spoločníci, alebo stačí, keď ju podpíše jediný konateľ spoločnosti? Rieši toto nejaký zákon?

  Odpoveď:Ak z rozhodnutia VZ vyplýva, akým spôsobom sa mení spol. zmluva, jej nové úplné znenie sú povinní vyhotoviť a podpísať konatelia (ust. § 141 ods. 3 Obch. zák.). Osobne dávam nové úplné znenie vždy, keď je to možné, podpísať (bez overenia) všetkým spoločníkom, aby sa eliminovalo riziku vzniku sporu.

  13. čo je potrebné ako príloha do orsr pri prevode podielu na jedného spoločníka? Mám zápis z valnej hromady, zmluvu o prevode, je potrebné prepísať spoločenskú zmluvu na zakladateľskú listinu??? Ďakujem

  Odpoveď: Ak tomu správne rozumiem, rozširujete predmet podnikania a jeden spoločník prevádza časť svojho podielu na tretiu osobu. Potrebujete teda: 1. zápisnicu VZ, kde sa udelí súhlas s rozdelením a prevodom časti obch. podielu a odsúhlasí sa rozšírenie predmetu podnikania (zmena spol. zmluvy). 2. zmluvu o prevode časti obchodného podielu (oba podpisy overiť) 3. živnostenský list 4. úplné znenie spoloč. zmluvy vyhotovené a podpísané konateľom 5. návrh na zápis zmeny sro do OR.

  14. Bolo mi ponúknuté od kamaráta vstúpiť do jeho zabehnutej firmy. Ja robím zatiaľ ako FO na živnosť, ale v iných predmetoch. Máme nejaký spoločný plán. On zatiaľ nemá také predmety ako ja. Dá sa to nejako urobiť, že vstúpim do firmy - je to sro, a táto firma bude robiť to čo ja ako fyzická osoba ? A čo by to asi obnášalo ?

  Odpoveď:Z formálneho hľadiska musíte kúpiť obchodný podiel (alebo jeho časť) od ostatných spoločníkov s.r.o. (príp. získať obchodný podiel formou prevzatia záväzku na nový vklad pri zvýšení zákl. imania (minimálne 750 eur). Sro si musí súčasne rozšíriť predmet podnikania o Vami vykonávané činnosti (ak na ne nemá oprávnenie a chce ich vykonávať) a získať príslušné oprávnenie, napr. ak ide o živnosť, tak osvedčenie o živ. oprávnení (každá voľná živnosť správny poplatok 5 eur, každá remeselná alebo viazaná 15 eur). Podnikateľské oprávnenie musí znieť na meno sro, nie je možné prevziať to Vaše. Zmeny (nový spoločník, rozšírenie predmetov podnikania) je potrebné oznámiť obchodnému registru (súdny poplatok 66 eur, pri elektronickom podaní 33 eur).

  15. Ďakujem ešte raz za info, mam na vás ešte jednu otázočku ako správne naformulovať zápisnicu z VH resp. jeden bod kde sa mení rozhodnutie_ uznesenie z predošlej VH (pred rokom sa vymenovali 2 konatelia ruší, ale vtedy nemali vybavený prechodný pobyt teraz ho už majú a podali si ten istý návrh len zmenili dátum, sud im to vrátil, že účinnosť že sú konatelia od predošlej VH, ako správne upraviť novu valnú hromadu (v jednom bode zrušiť tu predošlú a v ďalšom bode vymenovať nanovo konateľov? alebo sa zrušia iným dokumentom?).

  Odpoveď:Dobrý deň, z toho čo uvádzate vyplýva, že registrový súd požaduje opravu návrhu, a nie zápisnice, t.j. registrový súd považuje konateľov za platne vymenovaných odo dňa uvedeného v zápisnici, len je chyba v návrhu, ktorú je potrebné opraviť (priložením nového návrhu so správnym dátumom vzniku funkcie).

  16.Zvyšujeme základne imanie v sro, kde jediný spoločník je zahraničná sro, aj sprava vkladu je zahraničná sro, vklad navyšuje jediný spoločník, prevzatie záväzku na novy vklad podpisuje konateľ resp. zástupca zahraničnej sro, návrh sa podáva elektronicky, ktoré dokumenty je potrebne k návrhu priložiť a ktoré podpisy musia byt úradné overene (stačí len overene plno mocenstvo zahraničného zastupcu pre sro ktoré mi vypracoval ku podaniu na OR)

  Odpoveď:Dobrý deň,potrebujete rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania, prevzatie záväzku na nový vklad na zvýšenie základného imania (overiť), vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti (overiť), úplné znenie zakladateľskej listiny, plnomocenstvo na zastupovanie v obch. registri, plnomocenstvo pre zástupcu jediného spoločníka (ak je v cudzom jazyku, úradne preložené) a my štandardne prikladáme aj výpis zahraničného spoločníka z obchodného registra (opäť úradne preložené).

  17.Podnikám u Vás od r. 2008 na živnost realitní činnost a mám ustanoveného zodpovědného zástupcu. ?Teď jsem se vdala změnila jméno i adresu z ?Kežmarku do Bratislavy, tudíž musím jít nahlásit změny. Musí mít i nadále ustanoveného zodpovedmého zástupcu? Jestli ano , jak dlouho ještě?

  Odpoveď:Dobrý deň,predmet podnikania "sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)" je viazanou činnosťou, pri ktorej sa vyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti, a to: - vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru alebo - úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore Pokiaľ tieto požiadavky nespĺňate Vy osobne, musíte mať ustanovenú tretiu osobu ako zodpovedného zástupcu. Nakoľko predmetnú činnosť vykonávate od roku 2008, požiadavku praxe zrejme dosiahnete až v roku 2013 (neuvádzate, že môžete zdokladovať aj inú prax). Keď splníte požiadavku odbornej spôsobilosti, môžete terajšieho zodpovedného zástupcu zrušiť a odbornú spôsobilosť preukázať živn. úradu dokladmi týkajúcimi sa Vašej osoby.

  18.Dobry den, pred dvoma tyzdnami nam ako sro bolo dorucene rozhodnutie o odchode jedneho z troch spolocnikov z nasej firmy (nový výpis z obchodného registra). Chcel by som sa opytat ci sa musi spolocnik ktory odisiel z sro niekde hlasit resp. odhlasovat. Popri tom nikde nepracuje. Mame aj my ako sro povinnost niekde nahlasovat zmenu spolocnikov vo firme?

  Odpoveď:Dobrý deň,ak bývalý spoločník nebol súčasne zamestnancom, resp. nebol považovaný za zamestnanca s.r.o., spoločnosť nič hlásiť nemusí. Ak nemá pracovný pomer a ani poistné na ZP na ňho neplatí štát, mal by sa prihlásiť do svojej ZP ako samoplatca.

  19.Dobrý deň, moja sestra bola konateľkou s.r.o. s jej bývalým manželom. Sestra zomrela a jej spoločník nevie ako má ďalej postupovať, najradšej by sro-ku od r. 2012 zrušil. Viete mi poradiť ako na to a či sa má časť sro-ky prihlásiť do dedičského konania po sestre? Ďakujem za pomoc a prajem pekný deň

  Odpoveď:Dobrý deň, ak bola Vaša sestra aj spoločníčkou s.r.o., je nutné jej obchodný podiel v spoločnosti oznámiť notárovi za účelom prejednania dedičstva. Dedič po zomrelej (jej manžel?) získa aj jej obchodný podiel v spoločnosti a následne môže spolu s ostatnými spoločníkmi vykonať úkony smerujúce k zrušeniu a likvidácii spoločnosti. Ak Vaša sestra bola len konateľkou spoločnosti, a nie spoločníčkou, nie je v tomto smere čo predeďovať a existujúci spoločník môže nakladať so spoločnosť (a teda ju aj zrušiť) bez omedzenia.

  20.Dobrý deň, vybavujeme si rozšienie predmetu podnikania na sro, k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov je potrebné doložiť aj - rozhodnutie spoločníkov alebo valného zhromaždenia spoločnosti a zmene spoločenskej zmluvy? ak je len jeden konateľ bez spoločníkov.

  Odpoveď:Dobrý deň, áno, štandardne sa pripája aj rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny a úplné znenie zakladateľskej listiny.


  21.Som konateľ a likvidátor v sro s jediným spolčníkom, ktorý trvalo býva v zahraničí - občan Talianska. Už viac ako rok odmieta akúkoľvek komunikáciu. Sro viac ako dva roky "nepodniká" a je v predĺžení. Ako ukončiť jej likvidáciu, či ako?dosiahnuť jej výmaz z OR, prípadne ako v nej skončiť aspoň ja, ako konateľ a likvidátor? Ďakujem

  Odpoveď:Dobrý deň, pokiaľ je spoločnosť v predĺžení mali by ste podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Bohužiaľ, aj keď spoločnosť nemá žiadny majetok, je potrebné podať tento návrh, pričom zároveň je nutné zložiť preddavok aj na úhradu odmeny predbežného správcu. Tento preddavok môže súd vyžadovať aj od štatutárneho orgánu spoločnosti - konateľa. Pokiaľ Vás do funkcie likvidátora nevymenoval súd môžete z tejto funkcie odstúpiť. (Likvidátor, ktorého nevymenoval súd, sa môže písomne vzdať svojej funkcie. Vzdanie sa funkcie likvidátora je účinné jeho doručením spoločnosti. Ak by prerušením výkonu likvidácie spoločnosti vznikla škoda, je odstupujúci likvidátor povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak spoločnosť bez zbytočného odkladu neustanoví nového likvidátora, vymenuje ho súd. Nový likvidátor nemusí byť ustanovený, ak vykonáva funkciu aspoň jeden zo skôr ustanovených likvidátorov.) Čo sa týka pozície konateľa aj z nej môžete odstúpiť. Svoje rozhodnutie by ste však mali oznámiť jedinému spoločníkovi, ktorý by mal v lehote 3 mesiacov vymenovať nového konateľa. (1) Ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom dozornej rady spoločnosti (ďalej len "člen orgánu spoločnosti"), vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti. (2) Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je odvolanie z funkcie účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom spoločnosti. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. (3) Vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom, ak bola zmluva o výkone funkcie uzavretá alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv a povinností. Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene. Stanovy akciovej spoločnosti môžu určiť, že zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada. (4) Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, môže sa štatutárny orgán alebo dozorná rada uznášať, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov, na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Spoločenská zmluva alebo stanovy môžu určiť hlasovanie mimo zasadania orgánu aj písomnou formu alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Pravdupovediac, ešte sme sa nestretli s takýmto prípadom. Ak nechcete zostať v spoločnosti, odstúpte z oboch funkcií a odstúpenie spolu s dokladom o doručení (resp. aspoň o pokuse doručiť listinu) predložte spolu s návrhom na Váš výmaz do obchodného registra. Medzi odstúpení a návrhom však musia uplynúť 3 mesiace. Ak náhodou disponujte plnomocenstvom od jediného spoločníka, preskúmajte, či Vás neoprávňuje rozhodovať aj o konateľoch a likvidátoroch, ak áno prijmite príslušné rozhodnutie v mene jediného spoločníka a následne túto skutočnosť dajte zapísať do obch. registra.

  22.Potrebujem poradiť, ako a kde všade musíme urobiť zmeny ak sme len my dvaja konatelia jednej a tej istej sro a chceme sa vziať(bude tam aj zmena priezviska konatelky). Tiež budeme meniť adresu sídla sro-čky. Dajú sa tieto zmeny urobiť naraz a kedy?

  Odpoveď:Dobrý deň, ak tomu správne rozumiem uvádzate len predpokladanú zmenu priezviska konateľky a zmenu sídla. Tieto zmeny musíte oznámiť registrovému súdu (ten zabezpečí oznámenie zmeny živn. úradu), následne banke, daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni (ak je tam konateľ alebo sro registrovaná). Ak podnikáte v nejakom osobitnom predmete podnikania tak, zrejme aj tomu, kto Vám vydal tento osobitný predmet podnikania, a obci, ak ste nahlasovali prevádzkáreň. Obe zmeny môžete realizovať naraz, samozrejme najskôr potom ako dôjde k zmene priezviska.

  23.Chcela by som sa informovať,či je možne na Slovensku fungovať na českú s.r.o-čku.Ak áno ako mám postupovať.

  Odpoveď:Ano, česká s.r.o. môže podnikať na území SR - ak si tu zriadi organizačnú zložku, pre ňu si vybaví slovenské podnikateľské oprávnenie (napr. živnostenský list) a dá si ju zapísať do obchodného registra.

  24.Rad by som sa informoval ako mozem zalozit firmu na prepravu osob do Holandska. 9 miesty automobil. je to mozne? nemusim si zriadovat ziadnu taxisluzbu ani byt majitelom autobusu? zatial mam skreslene a nepresne informacie a rad by som mal jasno. je to mozne u nas na slovensku zalozit? co vsetko k tomu potrebujem?

  Odpoveď:Je mi ľúto, ale predmetný predmetný predmet podnikania už nie je živnosťou, ale spravuje sa osobitným právnym predpisom zákonom č. 56/2012 o doprave. Vami opísaná činnosť podľa môjho názoru môže spadať pod činnosť pravidelná osobná doprava alebo príležitostná doprava a pre je prevádzkovanie potrebujete príslušnú licenciu vydanú miestne príslušným Krajským úradom dopravy. Viac informácii o Vašich povinnostiach nájdete v tomto zákone (nájdete ho aj na "jaspi"). To platí v prípade ak chcete prepravu osôb vykonávať pre iné osoby (ako podnikanie), keby ste ste chceli prepravoť výlučne vlastných zamestnancov, osobitné podnikateľské oprávnenie nepotrebujete.

  25.Prosím o radu. Vlastním dom v BA, jeden známi chce aby som mu dala súhlas na zaregistrovanie jeho firmy na mojej adrese za mes. odplatu. Čo ak po čase prestane platiť alebo bude mať nekalé obchody budem môcť nejakým spôsobom zrušiť moju adresu na jeho oprávnení podnikať? Je to možné ošetriť v zmluve?

  Odpoveď:Váš problém je riešiteľný. V zmluve o nájme si dohodnete podmienky, za ktorých môže vlastník nehnuteľnosti zmluvu ukončiť (výpoveďou alebo odstúpením) a dohodnete si mechanizmus (časový harmonogram) v ktorom bude nájomca (novozaložená s.r.o.) povinný zmeniť sídlo a zabezpečiť vymazanie Vašej adresy z obchodného registra. Ak nájomca tento mechanizmus nedodrží, môžete sa podaním na obchodný register domáhaťzosúladenia zapísaného stavu so skutočným stavom (teda oznámite registrovému súdu, že spoločnosť už nemá právo využívať Vašu nehnuteľnosť ako svoje sídlo) a registrový súd začne voči spoločnosti konanie o zmenu sídla (resp. ak zmenu sídla spoločnosť nevykoná v určenej lehote, tak o jej výmaze).

  26.Ak obchodný podiel založenej existujúcej spoločnosti chcem previesť na zahraničnú právnickú osobu, aké staré môžu byť úradné listiny danej zahraničnej spoločnosti (hong-kongská spoločnosť)?

  Odpoveď: Dobrý deň, zákon to neuvádza, my zvyčajne rešpektujeme zaužívané pravidlo 3 mesiacov.

  27.Zaoberáte sa aj predajom existujúcich s.r.o.?

  Odpoveď:Áno, zabezpečujeme zmenovú dokumentáciu a registráciu prevodu v obchodnom registri, v prípade, ak si existujúci majiteľ (spoločník) s.r.o. nájde nadobúdateľa svojho podielu. Cudzie s.r.o. našim klientom neponúkame, obávame sa skrytých záväzkov (neúplného účtovníctva, rizika nesplnenia zákonných a zmluvných povinností), ktoré sú spojené so s.r.o. a zmenou majiteľa (spoločníka) s.r.o. nezanikajú. Z rovnakých dôvodov odporúčame klientom založenie novej s.r.o. pred kúpou staršej s.r.o. , ak ju klient nekupuje od dôveryhodnej osoby (rodina, priatelia a pod.).

  28.Ako máme obchodnému registru nahlásiť úmrtie konateľa?

  Odpoveď:Ak zomrel Váš rodinný príslušník, ktorý bol súčasne konateľom s.r.o., výkon jeho funkcie smrťou samozrejme zanikol. Ak bol súčasne spoločníkom, jeho obchodný podiel by mal byť zahrnutý do dedičstva a prededený. Následne by sa mal dedič obchodného podielu dohodnúť s ostatnými spoločníkmi na ďalšom postupe (t.j. či má záujem zostať v spoločnosti alebo svoj obchodný podiel predať a pod.). Ak zomrelý konateľ nebol zároveň spoločníkom, jeho výmaz z obchodného registra je možné zabezpečiť prostredníctvom oznámenia tejto skutočnosti obchodnému registru prostredníctvom formulára č. 31 (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Uvod.aspx). Návrh môže podať hocikto, jeho prílohou musí byť úmrtný list. V prípade potreby môžete pri oznamovaní týchto skutočností obchodnému registru využiť naše služby.  INÉ


  1. Máme obchod s detským textilom a chceme ho rozšíriť o bazárový, komisionálny predaj. Čo k tomu všetko treba? Ako treba označovať tovar? Vzťahuje sa na takýto tovar záruka? Môžeme spraviť tak, že spravíme kúpnu zmluvu so súkromnou osobou, ktorá nám predá oblečenie. napr. 30 kusov za určitú sumu?

  Odpoveď: Všeobecná záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov (ust. § 620 ods. 2 Obč. zák.). Tovar musíte označiť ako použitý a musíte kupujúcich informovať o vadách, ktoré sú Vám známe. Čo sa týka zazmluvnenia tovaru, z Vášho textu vyplýva, že zvažujete dve možnosti: a) komisionálny predaj - v tom prípade by ste mali mať s vlastníkom veci uzavretú buď komisionálnu zmluvu podľa § 577 Obch. zák., resp. príkaznú zmluvu podľa § 724 obč. zák., v ktorej sa zaviažete vo svojom mene, ale na účet vlastníka veci (kúpna cena od koncového zákazníka môže byť vyplatená aj Vám na Váš účet alebo v hotovosti, avšak ste povinný preúčtovať ju vlastníkovi veci) predať dohodnutú vec a vlastník veci sa zaviaže zaplatiť Vám za túto činnosť dohodnutú odmenu. Pri komisionálnom predaji môžete mať predávané veci u seba, ale nie ste ich vlastníkom, nenesiete riziko spojené s ich nepredajom (ležiaky). b) štandardný predaj - v tom prípade použitý tovar nakúpite kúpnou zmluvou a následne predávate vo vlastnom mene a na vlastný účet. Samozrejme, aby ste minimalizovali riziko spojené s ďalším nepredajom veci, v kúpnej zmluve si môžete dohodnúť odkladacie podmienky splatnosti, právo vrátenia veci a pod.

  2. Som na materskej dovolenke a rada by som sa zamestnala, ale neviem či sa môžem zamestnať v inej firme, pretože som zamestnankyňou vo firme, z ktorej som išla na MD. Dúfam že tam nemusím dať výpoveď, ak chcem pracovať len na dohodu.

  Odpoveď: : Samozrejme nemusíte dávať výpoveď súčasnému zamestnávateľovi, avšak pozor na ust. § 83 Zák. práce: Výkon inej zárobkovej činnosti (1) Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom. (2) Zamestnávateľ môže udelený súhlas podľa odseku 1 písomne odvolať. V písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ povinný uviesť dôvody zmeny svojho rozhodnutia. Zamestnanec je potom povinný bez zbytočného odkladu zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov. (3) Obmedzenia ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti. Ak ste teda zamestnancom napr. telekomunikačnej spoločnosti, zrejme by ste bez súhlasu zamestnávateľa nemali pracovať v inej telekomunikačnej spoločnosti. Je potrebné pozrieť a porovnať výpisy z obchodného registra. Dajte si pozor aj na prípadné krátenie rodičovského príspevku (ak chcete pracovať na dohodu ešte v roku 2010).

  3. Ak si žena na rodičovskej dovolenke zriadi živnosť, prestane za ňu štát platiť odvody?

  Odpoveď: : Štát za ženu, ktorá je na rodičovskej dovolenke (poistenec štátu) neprestane platiť odvody. Avšak ak sa stane podnikateľom (SZČO) vznikne jej ďalší dôvod na účasť na verejnom poistení. Od vzniku podnikateľského oprávnenia je v tom prípade povinná platiť iba preddavky na zdravotné odvody (46,06 EUR mesačne), povinnosť platiť ostatné odvody jej vznikne až od 1. 7. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, za ktorý mala príjem z podnikania (napr. ak jej živnosť vznikne v januári 2011, odvody do SP bude platiť až od 1. 7. 2012) a to v závislosti od toho, či ňou dosiahnutých hrubý príjem z podnikania (bez odpočítania nákladov) presiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (v sume 3.949 EUR za rok 2010).


  4. Chcela by som sa spýtať, ako môžem získať peniaze od odberateľa za vykonaé služby, ak s ním nemám uzavretú písomnú zmluvu? Iba sme mu vystavili faktúry.

  Odpoveď: : Ak viete preukázať, že ste mu poskytli služby na základe jeho objednávky, tak si podajte návrh na súd. Ak Vaše právo viete preukázať listinami (napr. objednávka, preberací list) môže si podať aj návrh na platobný rozkaz (to je rýchle konanie, súd posúdi Vami predložené listiny a na ich základe dlžníka zaviaže zaplatiť dlžnú sumu - ak dlžník nepodá odpor v stanovenej lehote, máte konečné rozhodnutie, ktoré môžete vymáhať cez exekútora). Ak listinné dôkazy nemáte, ale máte svedkov alebo iné doklady (nahrávky alebo fotodokumentáciu, posudok, písomné zázname o postupe prác a pod.) podajte žalobu na súd. Ak svoj nárok osvedčíte, nie je dôvod, prečo by Vám nárok nebol priznaný aj súdom.

  5. Môže byť jedna a tá istá osoba štatutárny zástupca aj odborný zástupca? (ide o zubnú ambulanciu)

  Odpoveď: : Ak myslíte "odborného garanta" pre získanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia v odbore stomatológia a štatutárny orgán (napr. konateľ s.r.o. alebo člen predstavenstva a.s.), tak áno, jedna osoba môže vykonávať obe pozície súčasne.

  6. Začala som podnikať ako v živnostnik v oblasti upratovacie služby. Možem spolupracovať s upratovačkami na základe zmluvy o dielo? V zmysle, že budú vykonávať upratovanie v období napr. 1.12.2010 - 30.11.2011. Alebo s nimi treba uzavrieť vždy novú zmluvu o dielo každý mesiac, aby nešlo o závislú opakujúcu sa činnosť?

  Odpoveď: : Upratovacie činnosti v trvaní jedného roka (aj keď to podelíte na viacero zmlúv) vykonávané nepodnikateľom sú podľa môjho názoru (ak si nedáte zvlášť pozor aby ste nesplnili aspoň jednu podmienku definície závislej činnosti) jednoznačne výkonom práce v prospech zamestnávateľa, ktorá by mala byť vykonávaná v pracovnom pomere. Skúste, či sa nezmestíte počtom hodín (max 10 za týždeň) do dohody o pracovnej činnosti. Alebo či to nemôžete vykonávať na základe zmluvy o brigádnickej práci študentov. Ak budete s týmito Vašimi zmluvami o dielo (a s rizikom uloženia pokuty za výkon čiernej práce) pokračovať, Vaše "dodávateľky diela" sú samozrejme povinné svoj príjem zdaniť - a to v závislosti od výšky svojich celkových príjmov (tento rok bola hranica na podanie priznania dani z príjmov niečo nad 2.000 Eur, avšak odpočítateľná položka na daňovníka bola až 4.025 Eur - z príjmu do tejto sumy sa daň neplatí).

  7. Potrebujem radu ako postupovať v prípade, že sme mali uzavretú riadnu zmluvu o prenájme bytu (pred notárom), nájomníci prestali platiť (iba sľubovali, že dlžoby vyrovnajú) a dnes sa odsťahovali bez nášho vedomia. Takže porušili zmluvu (zmluva o nájme bola uzavretá do 15.3.2011), nechali dlžoby na nájomnom nehovoriac o nedoplatkoch, ktoré ešte iba prídu. Môžme na nich podať trestné oznámenie, resp. ako od nich vymôcť dlžoby?

  Odpoveď: : Skončenie užívania bytu nie je trestný čin :-) Píšete, že zmluva bola uzavretá na dobu určitú, to znamená, že až do stanoveného termínu boli nájomcovia oprávnení (nie povinní byť užívať - obývať). Rozhodne by však mali byť povinní za nájom zaplatiť po celú dohodnutú dobu (aj keď sa predčasne rozhodli byt nevyužívať). Ak je zmluva riadne dohodnutá a dlžoba predstavuje sumu, pre ktorú sa Vám oplatí súdiť, po uplynutí lehoty splatnosti posledného nájomného si podajte žalobný návrh na zaplatenie dlžnej sumy. Predtým by som ešte odporúčala zaslať dlžníkom list - výzvu na uhradenie dlžnej sumy. Samozrejme svoj nárok budete musieť v súdnom konaní preukázať (napr. nájomnou zmluvou - z ktorej by mali vyplývať všetky Vaše nároky - dlžné nájomné, úhrada výdavkov spojených s nájmom a pod.) Ale ak to máte riadne v zmluve zastrešené a zároveň nejde o nejaké nemajetné (nepracujúce) osoby, nemali by ste sa súdneho konania báť.

  8. Dobrý deň,zamestnávateľ chystá ukončenie prevádzky a dopočuli sme sa, že nám chystá výpovede dohodou, v ktorých budeme mať uvedené, že máme nárok na odstupné (niekto 2 mesačné niekto 3 mesačné - kto a ako je jasné zo zákona).Podľa toho čo sme sa ale dočítali by nám mal dať výpoveď z organizačných dôvodov. Aký je teda rozdiel ak je výpoveď dohodou resp. výpoveď z organizačných dôvodov ak je v oboch uvedené, že máme nárok na odstupné? Ak by mi nový zamestnávateľ v novej zmluve zmenil pracovné zaradenie alebo výšku mzdy. Môžem odmietnúť? Ak áno ako mám potom postupovať vo vzťahu k pôvodnému zamestnávateľovi? Ak by nastala situácia, že nechcem pracovať vo firme ktorá nás kúpila, ale ona mi pripravila všetky papiere teda zmluvy také aké boli v predchádzajúcej firme ako mám postupovať? Je možné odmietnuť?

  Odpoveď: : Prípad, ktorý odpisujete zodpovedá ust. § 28 až 31 Zákonníka práce. Vašu prevádzku odkúpi iný podnikateľ, pričom zároveň prechádzajú práva povinnosti doterajšieho zamestnávateľa voči zamestnancom na nového zamestnávateľa, a to v pôvodnej nedotknutej forme. V praxi to znamená, že terajší zamestnávateľ Vám nebude dávať výpoveď (ak Vám ju dá, tak len s nárok na odstupné - zrušenie časti zamestnávateľa!) Doterajší zamestnávateľ Vám len oznámi, že Vašim novým zamestnávateľom je nová spoločnosť (má ešte nejaké informačné a prerokovacie povinnosti). Zmena by sa Vás nemala vôbec dotknúť, Vaša pôvodná pracovná zmluva bude stále platiť (len v dôsledku dohody medzi pôvodným a novým zamestnávateľom, v nej nastane zmena - na miesto pôvodného zamestnávateľa nastúpi ten nový). Nie ste povinný podpísať žiadne nové pracovné zmluvy. Ak dobrovoľne podpíšte dodatok k existujúcej pracovnej zmluve (tak len o tom, že na miesto doterajšieho zamestnávateľa nastupuje ten nový). Prevod prevádzkarne a zamestnancov si dohodnú zamestnávatelia. Vás budú len informovať. Ak by sa mali u nového zamestnávateľa zmeniť pracovné podmienky, ktoré máte dohodnuté v zmluve (miesto, odmena, pracovný čas, náplň práce ...) máte právo nesúhlasiť a v tom prípade, je zamestnávateľ povinný dať Vám výpoveď z dôvodu nadbytočnosti a s odstupným (výpoveď Vám zrejme dá až nový zamestnávateľ po zrealizovaní prevodu, ak by Vám navrhoval zmenu podmienok pracovnej zmluvy, s ktorou by ste nesúhlasil). Pre Vás bude aj po prevode stále platiť doterajšia prac. zmluva a tú musíte aj plniť, zamestnávateľ Vám nesmie jednostranne diktovať zmenu pracovných podmienok.

  9. Chcel by som sa opýtať máme vytvorené firemné logo musíme to niekde oznámiť?Na nejakom úrade?Alebo stačí to len uvádzať na faktúrach?

  Odpoveď: : Nie, používanie loga nemusíte nikomu hlásiť.Ak ho však chcete mať chránené ako ochrannú známku mali by ste si ho dať zaregistrovať prostredníctvom Úradu na ochranu priemyselného vlastníctva. http://www.indprop.gov.sk/?ochranne-znamky

  10. Je mozne splnomocnit clena predstavenstva v akciovej spolocnosti, ked v mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú obidvaja členovia predstavenstva spoločne.

  Odpoveď: : Áno, je to možné, plnomocenstvo musia udeliť členovia predstavenstva v súlade so stanoveným spôsobom konania. Splnomocnený člen predstavenstva nebude spoločnosť zastupovať z pozície člen predstavenstva, ale ako splnomocnenec podľa udelenej plnej moci. http://www.indprop.gov.sk/?ochranne-znamky

  11. Známa bude pre mňa robiť promotérku, bude chodiť po kaviarňach a podobne a bude im ponúkať môj produkt. Ona by chcela uzavrieť nejakú zmluvu o tom, že to bude pre mňa robiť. Nechcem ju brať ako zamestnankyňu skôr ako keby to bola len nejaká práca na dohodu alebo niečo také. Viete mi poradiť akú zmluvu s ňou uzavrieť a potom na základe čoho jej vyplácať peniaze? Niektoré také jednorázové veci (napr. písanie textov) som riešil zmluvou o diele kde sa napísalo čo je predmetom, suma a ja som to na základe toho vyplatil.

  Odpoveď: :Ak je podnikateľka (živnostníčka), mohli by ste uzavrieť zmluvu o sprostredkovaní s odmenou určenou % z obchodu, ktorý sprostredkuje a ktorý sa zrealizuje. Ak nie je podnikateľka, do úvahy prichádza dohoda o vykonaní práce - dať malú fixnú odmenu + pohyblivú odmenu (% z obchodov). Dohodárku však musíte ohlásiť do Sociálnej poisťovne, odviesť za ňu odvod (cca 1% z vyplatenej mzdy) a strhnúť 19 daň z príjmov, tj. s dohodou je spojená vyššia administratíva.

  12. S kamarátkou uvažujeme, že zriadime centrum starotlivosti o chorých ľudí, niečo také ako "starobinec" kde by sa o nich starali zdravotné sestry. No nevieme akou formou to urobiť, keď sme čítali diskusie, odporúčajú ako neziskovú organizáciu, viete mi v tomto poradiť, prípadne vedeli by ste mi to aj potom keď to bude aktuálne formálne zriadiť?

  Odpoveď: :Pripraviť podklady a inštrukcie k založeniu a registrácii neziskovej organizácii Vám samozrejme vieme a môžeme pomôcť. Táto forma je vhodná najmä v prípade, ak chcete získavať podporu, príspevky od obcí a vyšších samosprávnych celkov. Na druhej strane si však musíte uvedomiť, že cieľom založenia neziskovej organizácie je výkon verejnej prospešnej činnosti a nie dosahovanie zisku. Príjem vytvorený činnosťou neziskovej organizácie si nemôžu vyplatiť zakladatelia, členovia a pod. neziskovej organizácie, ale má byť použitý opäť na poskytovanie zvolenej verejnoprospešnej činnosti. Účel založenia a jeho napĺňanie počas trvania neziskovej organizácie, kontroluje registračný úrad. S existenciou neziskovej organizácie je spojený rad povinností, aby ste sa bližšie dostali do tejto problematiky - zrejme by ste si mali pozrieť zákon č. 213/1997 o neziskových organizáciach poskytujúcich verejno prospešné služby v úplnom znení (nájdete na jaspi). Mali by ste si teda uzrejmiť, aké ciele chcete v tejto oblasti dosahovať (napr. zlepšenie života starších ľudí alebo zisk) a prostredníctvom akých prostriedkov (súkromných alebo verejných) a v závislosti od toho si zvoliť vhodnú platformu pre výkon činnosti (neziskovú - NO alebo komerčnú - napr. s.r.o.).

  13. Dobrý deň.Veľmi pekne vás prosím o radu ohľadom hygienického minima.Som vyučená predavačka-rozličný tovar,ukončila som SOU-obchodné v Košiciach v roku 1999.Po škole som začala pracovť v supermarkete a niektoré kolegyne šli na školenie hygienického minima,no mne bolo povedané,že je ho nepotrebujem,lebo že som vyučená ako predavačka rozličný tovar,ale ja nemám žiadny doklad od hygienického minima len výučný list.Teraz by som sa chcela zamestnať v školskej kuchyni a ako to mám dokladovať?Stačí mi predložiť výučný list a zdravotný preukaz?Dakujem

  Odpoveď: :Ak správne rozumiem Vašej otázke, máte vykonávať prácu, ktorá je označená ako epidemiologicky závažná činnosť. Aby ste ju mohli vykonávať musíte byť osobou odborne aj zdravotne spôsobilou. Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré jej na základe lekárskej prehliadky vydá lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahuje meno a priezvisko osoby, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum vydania a povinnosti osoby. Lekár súčasne osobu poučí o jej právach a povinnostiach a o tom, že ho pri ochorení musí vyhľadať. Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností diplomom, vysvedčením určených vzdelávacích inštitúcií (prílohe č. 6 vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť. Odpoveď na Vašu otázku je, že ak ste ako žiak v rámci prípravy na povolanie, vykonávali epidemiologicky závažnú činnosť, stačí ak preukážete len svoju zdravotnú spôsobilosť (potvrdením od lekára). Takže ak predmetom Vášho štúdia bolo aj nakladanie a predaj potravín, zrejme Vám stačí predložiť len Váš zdravotný preukaz a výučný list. Posledné slovo v tejto záležitosti bude mať Váš budúci zamestnávateľ, ktorý je povinný zabezpečiť, aby danú činnosť vykonávala len osoba, ktorá spĺňa odbornú aj zdravotnú spôsobilosť.

  14. potreboval by som poradiť. Som živnostník, čiže názov firmy je Jožko Mrkvička, ale pôsobím pod mnou vymyslenou značkou povedzme ze BoardSEN (nemam ju ešte zaregistrovanu- viem ze je to chyba). Rozširujem pôsobnosť a chcem zobrať človeka na živnosť, čo sa bude starať o určity region. Otázka znie, či môže aj on vystupovať pod tou značkou BoardSEN. Podotazka, asi by bol problem keby vystavoval faktury na moju živnosť čo? Bude musieť vystavovať faktury na seba čo? Ak môže vystupovať pod tou značkou BoardSEN, treba na to nejaky dokument aby sme spolu podpisali? Za dalšie, ako ochraniť, aby on ako živnostnik ma neobišiel a neprebral mi klientov? (preto by bolo dobre aby vystavoval faktury na moje meno, aby klienti poznali mna)

  Odpoveď: :Váš spolupracujúci živnostník môže vystavovať faktúry aj na Vaše obchodné meno, ak sa tak dohodnete a poskytnete mu príslušné plnomocenstvo. V tom prípade bude na faktúre (zmluve so zákazníkom a pod.) uvedené Janko Mrkvička - Boardsen, zastúpený splnomocneným zástupcom Jožkom Petržlenom, to však znamená, že služba (tovar) bude poskytovaný vo Vašom mene a na Vašu zodpovednosť. Jožkovi P. budete za jeho činnosť platiť dohodnutú odmenu. Takéto riešenie má svoje výhody (vytvorenie siete poskytovateľov pod jedným obch. menom), ale aj nevýhody (v zmluve je potrebné presne vymedziť, čo p. JP môže a čo nesmie, a čo sa stane, ak takýto zákaz poruší + musíte si vytvoriť systém kontroly. Nezabudnite tiež, ak budete služby poskytovať fyzickým osobám a zároveň spracúvať ich osobné údaje, na poverenie sprostredkovateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov. V konečnom dôsledku z takýchto obchodov môžete profitovať alebo opačne poškodené bude práve Vaše obchodné meno a záujmy.

   

   

   

   

   

  2010 © Zakladanie a registrácia s.r.o., All Rights Reserved